Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phương pháp lập phương trình, hệ phương trình
Nội dung bài giảng

Các bài toán thực tế có thể giải quyết dễ dàng bằng phương pháp lập phương trình hoặc hệ phương trình. Lập phương trình và giải phương trình để tìm ra lời giải của bài toán là một phương pháp toán học hóa các bài toán trong thực tế, thể hiện sự hữu ích của toán học trong cuộc sống.

Bài giảng giới thiệu các bước cơ bản khi giải bài toán bằng cách lập và giải phương trình:

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số

- Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn số và các đại lượng đã biết

- Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng

- Giải phương trình tìm ẩn số

- Đối chiếu với điều kiện của ẩn số và kết luận