Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phương pháp dùng biểu đồ Ven
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu một phương pháp dùng các hình tròn (biểu đồ Ven) để biểu diễn các tập đối tượng khác nhau của bài toán. Trên cơ sở đó xác định phần giao hoặc phần hợp của tập các đối tượng.

Ví dụ 1: Lớp học có 30 học sinh. Cô giáo tổ chức câu lạc bộ võ và câu lạc bộ vẽ. Có 15 bạn tham gia câu lạc bộ võ, 16 bạn tham gia câu lạc bộ vẽ. Trong số đó có 10 bạn tham gia cả hai câu lạc bộ (thời gian sinh hoạt hai câu lạc bộ khác nhau). Hỏi trong lớp còn bao nhiêu bạn không tham gia câu lạc bộ nào? 

Ví dụ 2: Hai đội tuyển học sinh giỏi Văn và Toán có tất cả 15 bạn. Số bạn trong đội tuyển Văn là 10 bạn, số bạn trong đội tuyển Toán là 8 bạn. Hỏi có mấy bạn tham gia cả hai đội tuyển học sinh giỏi Văn và Toán?