Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép nhân hai số nguyên
Nội dung bài giảng

Các quy tắc về nhân hai số nguyên:
- Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "−“ trước kết quả.
- Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0.
- Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.
- Chú ý: 
+