Phép nhân hai số nguyên
Nội dung bài giảng

Các quy tắc về nhân hai số nguyên:
- Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "−“ trước kết quả.
- Nhân hai số nguyên dương chính là nhân hai số tự nhiên khác 0.
- Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng.
- Chú ý: 
+