Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép nhân, chia phân số
Nội dung bài giảng

- Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử số với nhau và nhân các mẫu với nhau.
- Muốn nhân một số nguyên với một phân số (hoặc một phân số với một số nguyên), ta nhân số nguyên với tử của phân số và giữ nguyên mẫu.
- Phép nhân phân số có các tính chất giống với phép nhân số nguyên: giao hoán, kết hợp, phân phối,...
- Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn