Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phép cộng phân số
Nội dung bài giảng

- Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng tử và giữ nguyên mẫu.
- Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu số ta làm như sau:
Quy đồng mẫu số các phân số.
Áp dụng quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu để cộng hai phân số vừa quy đồng.
- Các tính chất của phép cộng phân số: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn