Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Phân tích đa thức thành nhân tử (Mở rộng)
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử mở rộng trên cơ sở các ví dụ thường gặp.
Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử được giới thiệu trong bài giảng là:
- Tách hạng tử.
- Thêm bớt hạng tử.
- Đặt ẩn phụ.
- Hệ số bất định.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn