Ôn tập và bổ sung về giải toán - Phần 2
Nội dung bài giảng

Ở bậc Tiểu học, các em học sinh được làm quen với các bài toán tỉ lệ (Tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch). Bài giảng trình này định nghĩa, ví dụ và các phương pháp giải quyết các bài tập dạng này/ Đây là kĩ năng khá quan trọng sau này, khi các em học đầy đủ về tỉ lệ thuận và nghịch ở lớp 7. Hơn nữa, dạng toán này có ứng dụng nhiều trong môn Hóa học.
+ Hai đại lượng tỉ lệ thuận là hai đại lượng mà đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.
+ Hai đại lượng tỉ lệ nghịch là khi đại lượng này tăng bao nhiêu lần thì đại lượng giảm bấy nhiêu lần.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math -http://olm.vn