Ôn tập phân số
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày các tính chất cơ bản của phân số cũng như cách so sánh hai phân số. Bên cạnh đó OLM chú trọng việc đưa ra các bài tập liên quan tới hai ứng dụng quan trọng là rút gọn phân số và quy đồng mẫu số.