Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập học kỳ I - Đại số 8
Nội dung bài giảng

Nội dung kiến thức chính chương trình Đại số học kỳ I - Toán lớp 8:
- Nhân đa thức
- Chia đa thức
- Hằng đẳng thức đáng nhớ
- Phân tích đa thức thành nhân tử
- Phân thức
- Tính chất cơ bản của phân thức
- Phép tính với phân thức
Các dạng bài tập:
- Thực hiện phép tính
- Tìm x
- Bài tâp về phân thức
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn