Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập chương II- Hình học
Nội dung bài giảng

Hệ thống một số nội dung:
- Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ.
- Các trường hợp tam giác thường bằng nhau: cạnh - cạnh - cạnh, cạnh - góc - cạnh, góc  - cạnh - góc
- Các trường hợp tam giác vuông bằng nhau: cạnh huyền - góc nhọn, hai cạnh góc vuông, cạnh góc vuông và góc nhọn kề, cạnh huyền - cạnh góc vuông
- Định nghĩa và tính chất của một số tam giác đặc biệt: tam giác cân, tam giác đều, tam gíac vuông, tam giác vuông cân,...
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn