Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập chương II - Đại số
Nội dung bài giảng

- Tập hơp số nguyên.
- Số đối của số nguyên.
- Giá trị tuyệt đối của số nguyên.
- Các phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số nguyên cùng dấu và khác dấu, lũy thừa,...
- Bội và ước của số nguyên
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn