Ôn tập chương I - Hình học
Nội dung bài giảng

Bài giảng tóm tắt và tổng hợp kiến thức của chương I - Hình học lớp 7. Bên cạnh đó là hệ thống bài tập bám sát nối dung chính của chương này.
Những nội dung chính của chương I là:
- Hai góc đối đỉnh: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
- Quan hệ song song - vuông góc: Tính chất, dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, từ vuông góc tới song song,...
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn