Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập chương I - Đại số
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày các kiến thức chủ yếu trong chương I như:
- Tập hợp: Cách viết tập hợp, mối quan hệ giữa các tập hợp, ...
- Thành phần và thứ tự thức hiện phép tính.
- Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 4, 5, 9, 10,...
- Bội, ước, bội chung, ước chung,  ƯCLN, BCNN,...
Bên cạnh đó là một số bài tập để củng cố kiến thức.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn