Ôn tập chương I - Đại số
Nội dung bài giảng

Nội dung chương I Đại số lớp 7 bao gồm:
- Các tập hợp số, mối quan hệ giữa các tập hợp số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ, số vô tỉ, số thực,..
- Các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ.
- Tỉ lệ thức.
- Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
- Các bài toán về tỉ lệ.
Bài giảng hệ thống lại các kiến thức, nêu ra một số bài toán nhằm giúp học sinh ôn tập, củng cố nội dung của chương, chuẩn bị làm bài kiểm tra 45 phút.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn