Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Ôn tập các số trong phạm vi 100000
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra cách phân tích cấu tạo số và cách so sánh các số trong phạm vị 100000. Đồng thời OLM trình bày một cách cụ thể các bước làm phép tính cộng, trừ, nhân, chia với các số nhỏ hơn 100000.
Ngoài ra bài giảng cũng đưa ra một số bài tập cơ bản để giúp các em học sinh nắm vững lý thuyết hơn.