Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu
Nội dung bài giảng

Các cách nhân một số với một tổng, hiệu:
- Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với 
từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.