Nhân một số với một tổng, nhân một số với một hiệu
Nội dung bài giảng

Các cách nhân một số với một tổng, hiệu:
- Khi nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với 
từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả với nhau.