Nhân các số thập phân
Nội dung bài giảng

- Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:
 + Nhân như nhân các số tự nhiên.
 + Đếm xem phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấy phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
- Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau:
+ Nhân như nhân các số tự nhiên.
+ Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số  rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn