Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Mở rộng khái niệm và tính chất của phân số
Nội dung bài giảng

- Mở rộng khái niệm phân số:
a/b với a,b∈Z,b≠0 được gọi là một phân số.
 a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số đó.
- Hai phân số a/b và c/d được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c
- Mở rộng tính chất cơ bản của phân số:
+ Nếu ta nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
+ Nếu ta chia cả tử số và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn