Mặt phẳng tọa độ và đồ thị hàm số
Nội dung bài giảng

- Hệ trục tọa độ gồm hai trục số Ox và Oy vuông góc với nhau và cắt nhau tại gốc tọa độ.
- Mặt phẳng có hệ trục tọa độ Oxy được gọi là mặt phẳng tọa độ.
- Đồ thị hàm số