Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Mặt phẳng, nửa mặt phẳng, góc
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày:
- Ví dụ trực quan về mặt phẳng.
- Định nghĩa nửa mặt phẳng : Hình gồm đường thẳng a và một phần mặt phẳng được chia bởi a được gọi là một nửa mặt phẳng bờ a.
- Tia nằm giữa hai tia.
- Góc
- Điểm nằm trong góc.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn