Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày định lý cũng như các quy tắc để biến đổi căn bậc hai của thương và chia các căn bậc hai. Ngoài ra OLM cũng nếu ra các dạng bài tập tương ứng với từng quy tắc. 
- Muốn khai phương một thương a/b, với a không âm, b dương , ta có thể khai phương từng số a và b rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ hai.
 - Muốn chia căn bậc hai của số a không âm và số b dương, ta có thể chia số a cho số b rồi khai phương kết quả đó.
 Học toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn