Hệ thức Vi-et và ứng dụng
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày:
- Các xây dựng và nội dung định lí Viet: Mỗi liên hệ giữa hai nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn.
- Các ứng dụng của định lý Ta let: Điều kiện hệ số, tìm hai số khi biết tổng và tích,...
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn