Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Nội dung bài giảng

- Phương trình bậc nhất hai ẩn x và y là hệ thức dạng : 
ax + by = c,
trong đó a, b và c là các số đã biết (