Hàm số
Nội dung bài giảng

+ Khái niệm hàm số:
Nếu đại lượng y đại lượng  vào đại lượng thay đổi x sao cho mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của a và x được gọi là biến số.
+ Khi x thay đổi mà y luôn nhận một giá trị thì y được gọi là hàm hằng.
+ Có thể cho một hàm số bằng hai cách: Cho bằng bảng và cho bằng công thức.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn