Hai góc đối đỉnh
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra định nghĩa cũng như tính chất của hai góc đối đỉnh. Bên cạnh đo OLM cũng trình bày một số bài toán cơ bản liên quan tới kiến thức hai góc đối đỉnh. Có một chú ý quan trọng là: 
Hai góc đối đỉnh thì chung đỉnh và có số đo bằng nhau. Tuy nhiên hai góc chung đỉnh và có số đo bằng nhau lại chưa chắc là hai góc đối đỉnh.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn