Hai đường thẳng song song
Nội dung bài giảng

Vị trí tương đối của hai đường thẳng là một kiến thức quan trọng đối với học sinh. Bên canh hai đường thẳng vuông góc, bài giảng này trình bày định nghĩa, tính chất cũng như cách nhận biết và chứng minh hai đường thẳng sông song. Trước đó, chúng tôi cũng giới thiệu tới các em học sinh góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía - những đối tượng thường gặp khi nhắc tới một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song.
Định nghĩa: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn