Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung - Góc có đỉnh ở trong, ngoài đường tròn
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu khái niệm và tính chất về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung ; góc có đỉnh bên trong, ngoài đường tròn:
- Số đo của góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.
- Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.
- Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn có số đo bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.
- Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn có số đo bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn