Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ (Phần 2)
Nội dung bài giảng

Trong phần tiếp theo, OLM trình bày hệ thổng bài tập nâng cao hơn, được chia theo 4 dạng : các bài tập về bất phương trình, về phương trình và về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn