Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đường tròn
Nội dung bài giảng

Đường tròn là một đối tượng hình học có nhiều tính chất quan trọng. Bài giảng trình bày một số kiến thức cơ bản liên quan tới đường tròn như: định nghĩa, các xác định một đường tròn hay tính chất đối xứng của đường tròn. Bên cạnh đó là hệ thống bài tập nhằm giúp học sinh củng cố lý thuyết.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn