Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đoạn thẳng
Nội dung bài giảng

Bài giảng nêu ra khái niệm đường thẳng và một số tính chất liên quan. Bên cạnh đó là hệ thống bài tập cũng cố lý thuyết như đếm đoạn thẳng, chứng minh tính chất nằm giữa,...
Tổng quát: Nếu có n điểm phân biệt thì sẽ có