Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Điểm nằm giữa hai điểm
Nội dung bài giảng

Điểm M nằm giữa A và B nếu một trong các trường hợp sau đây xảy ra:
a. AM + MB = AB
b. Ba điểm A, M, B nằm trên tia Ax và AM nhỏ hơn AB
c. Tia MA và tia M
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn