Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Dấu hiệu chia hết
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày tính chất chia của một tổng và một hiệu: Hai số chia hết cho số k thi tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho k.
Trên cơ sở đó đưa ra các loại dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9, 4 và 8 từ lý thuyết cấu tạo số.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math. http://olm.vn