Dấu hiệu chia hết
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày tính chất chia của một tổng và một hiệu: Hai số chia hết cho số k thi tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho k.
Trên cơ sở đó đưa ra các loại dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9, 4 và 8 từ lý thuyết cấu tạo số.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math. http://olm.vn