Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đa thức và các phép toán
Nội dung bài giảng

Bài giảng trình bày 
+ Định nghĩa đa thức.
+ Cách tính bậc của đa thức.
+ Cách thu gọn đa thức.
+ Phép cộng, phép trừ đa thức.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn