Chia số thập phân - Phần 1
Nội dung bài giảng

* Muốn chia một số thập phân cho  một số tự nhiên ta làm như sau:
- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.
- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.
- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập của số bị chia.
* Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:
- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.
- Viết thêm bên phải số dư một số 0 rồi chia tiếp.
- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm vào bên phải số dư mới một số 0 rồi tiếp tục chia, và có thể làm như thế mãi.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn