Các bài toán về tổ hợp
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu phương pháp đếm trong các bài toán tổ hợp ở bậc tiểu học. Điển hình là các bài toán sau:

Ví dụ 1: Trong cuộc họp Hội đồng quản trị của một cong ty có 5 người, mỗi người đều bắt tay với những người còn lại. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

Ví dụ 2: Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, hãy lập các số có 4 chữ số khác nhau và đếm xem có bao nhiêu số lập được?

Ví dụ 3: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Ví dụ 4: Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số?