Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Các bài toán về tổ hợp
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu phương pháp đếm trong các bài toán tổ hợp ở bậc tiểu học. Điển hình là các bài toán sau:

Ví dụ 1: Trong cuộc họp Hội đồng quản trị của một cong ty có 5 người, mỗi người đều bắt tay với những người còn lại. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

Ví dụ 2: Từ các chữ số 2, 3, 4, 5, hãy lập các số có 4 chữ số khác nhau và đếm xem có bao nhiêu số lập được?

Ví dụ 3: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3 có thể lập được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Ví dụ 4: Từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số?