Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Các bài toán về phân số
Nội dung bài giảng

- Muốn tìm m/n của số b cho trước, ta tính b.m/n(m,n∈N,n≠0).
- Muốn tìm một số biết m/n của nó bằng a, ta tính a:m/n (m,n∈N^∗ )
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - https://olm.vn