Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Bội chung nhỏ nhất
Nội dung bài giảng

Nội dung chính của bài giảng:
- Khái niệm BCNN
- Cách tìm BCNN:
+ Phân tích các số ra thừa số nguyên tố
+ Chọn các thừa số nguyên tố chung và riêng
+ Lập tích các thừa số đã chọn với số mũ là số mũ lớn nhất của thừa số nó. BCNN chính là tích đó.
- Các tìm BCNN qua ƯCLN.
Học Toán hiệu quả cùng Online Mạt - http://olm.vn