Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Biểu thức có chứa nhiều chữ
Nội dung bài giảng

Biếu thức chứa chữ là phần kiến thức xuyên suốt từ lớp 4 đến lớp 12. Sau này các em sẽ gặp rất nhiều các dạng toán liên quán tới biểu thức chứa chữ. Bài giảng giới thiệu dạng biểu thức có chứa nhiều chữ, cũng như các bài tập có liên quan tới biểu thức có chứa nhiều chữ: 
- Tính giá trị biểu thức.
- Tìm x.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn