Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Biểu thức có chứa một chữ
Nội dung bài giảng

Bài giảng giới thiệu dạng biểu thức có chứa một chữ, cũng như các bài tập có liên quan tới biểu thức có chứa chữ: 
- Tính giá trị biểu thức.
- Tìm x.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn