Ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm
Nội dung bài giảng

Ba dạng toán cơ bản về tỉ số phần trăm là:
Dạng 1: Tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b.
Dạng 2:Cho b và tỉ số phần trăm của a và b. Tìm a.
Dạng 3: Cho a và tỉ số phần trăm của a và b. Tìm b.
Bài giảng trình bày chi tiết cách giải các dạng toán trên thông quan ví dụ, bài tập áp dụng và bài tập tổng hợp các dạng toán.
Học Toán hiệu quả cùng Online Math - http://olm.vn