Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

phamthiminhtrang

Điểm hỏi đáp: 2539

Ngày
Điểm

Tổng: 2539 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của phamthiminhtrang:

Vào lúc: 2017-09-08 09:56:37 Xem câu hỏi

Gọi số học sinh giỏi , khá , trung bình lần lượt là a , b , c 

Ta có : a/5 = b/4 = c/3 

Đặt a/5 = b/4 = c/3 = k

Có : a = 5k ; b = 4k ; c = 3k

Mà tổng a + b + c = 48

=> 5k + 4k + 3k = 48

          12k          = 48

              k          = 4

=> a = 4 . 5 = 20 

      b = 4 . 4 = 16 

       c = 4 . 3 = 12 

Vậy số học sinh giỏi lớp đó = a = 20 ( học sinh )

Vào lúc: 2017-09-07 08:16:33 Xem câu hỏi

a , ( x - 34 ) . 15 = 0

       x - 34         = 0

       x               = 0 + 34

       x               = 34

b , 18 . ( x - 16 ) = 18

              x - 16  = 18 : 18

               x - 16 = 1

                x       = 17

Vào lúc: 2017-09-02 08:56:21 Xem câu hỏi

Số lẻ lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là : 98 765

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau : 98 764 

Số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau : 102 345

Vào lúc: 2017-09-02 08:48:05 Xem câu hỏi

2m + 7n + mn

= 2 . ( - 7 ) + 7 . ( - 5 ) + - 7 . ( - 5 )
= - 14 + ( - 35 ) + 35

= - 14

Vào lúc: 2017-09-01 15:07:13 Xem câu hỏi

\(\left(\frac{-1}{4}+\frac{7}{33}-\frac{5}{3}\right)\) \(-\left(-\frac{15}{12}+\frac{6}{11}-\frac{48}{49}\right)\)

\(=\left(\frac{-1}{4}+\frac{7}{33}-\frac{55}{33}\right)\)\(+\frac{15}{12}-\frac{6}{11}+\frac{48}{49}\)

\(=\left(\frac{-1}{4}-\frac{48}{33}\right)\)\(+\frac{8085}{6468}\)\(-\)\(\frac{3528}{6468}\)\(+\frac{6603}{6468}\)

\(=\frac{-75}{44}\)\(+\frac{930}{539}\)\(=\frac{45}{2156}\)

Vào lúc: 2017-09-01 10:44:38 Xem câu hỏi

Số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số là : 1000

Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là : 9998

Từ số chẵn 1000 - 9998 có tất cả số số hạng là :

( 9998 - 1000 ) : 2 + 1 = 4500 ( số )
Đáp số : 4500 số hạng

Vào lúc: 2017-09-01 10:35:19 Xem câu hỏi

Chu vi hình chữ nhật đó là :

( 55 + 45 ) x 2 = 200 ( cm2 )
Đáp số : 200 cm2

Vào lúc: 2017-09-01 10:30:28 Xem câu hỏi

Ông ta đã đi được :

80 + 75 = 155 ( m )
Đáp số : 155 mét

Vào lúc: 2017-09-01 10:26:25 Xem câu hỏi

Số sách thư viện đó tăng sau năm thứ nhất là :

6 000 : 100 x 20 = 1 200 ( quyển )
Tổng số sách thư viện có sau năm thứ nhất là :

6 000 + 1 800 = 7 800 ( quyển )
Số sách thư viện đó tăng sau năm hứ hai là :

7 800 : 100 x 20 = 1 440 ( quyển )
Tổng số sách thư viện có sau năm thứ hai là :

7 800 + 1 440 = 8 640 ( quyển )
Đáp số : 8 640

Vào lúc: 2017-08-31 08:36:36 Xem câu hỏi

5 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 = 56

6 . 6 . 6 . 3 . 2 = 6 . 6 . 6 . 6 = 64

2 . 2 . 2 . 3 . 3 = 23 . 32

100 . 10 . 10 . 10 = 10 . 10 . 10 . 10 . 10 = 105

Vào lúc: 2017-08-31 08:15:53 Xem câu hỏi

1,7 và 60 = 1,7 : 60 x 100 = 2,8333 %

18 và 4/5 = 18 : 4/5 x 100 = 2250 %
Đáp số : ......

Vào lúc: 2017-08-31 08:11:34 Xem câu hỏi

Hiệu giữa số trừ mới và số trừ cũ là :

2162 - 57 = 2105

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số trừ thì số trừ mới gấp 10 lần số trừ cũ 

Hiệu số phần bằng nhau là :

10 - 1 = 9 ( phần )
Số trừ là :

2105 : 9 = 233 . ( 8 ) ( Số vô hạn tuần hoàn )
Đáp số : ....

Vào lúc: 2017-08-31 08:08:13 Xem câu hỏi

Hiệu giữa số trừ mới và cũ là :

2162 - 57 = 2105

Nếu thêm số 0 vào bên phải số trừ thì số trừ mới gấp 10 lần số trừ cũ 

Vào lúc: 2017-08-31 08:06:07 Xem câu hỏi

A = x2 - 4x + 7 

    = x( x - 4 ) + 7

Vì x( x - 4 ) \(\le\)0

=> Để x( x - 4 ) + 7 \(\le\)7

    => A        \(\ge\)- 7

Vậy GTNN A = - 7 khi x( x - 4 ) = - 7 

Vào lúc: 2017-08-31 07:58:39 Xem câu hỏi

a , Chiều dài mảnh vườn đó là :

30 : 2/3 = 45 ( m )

b , Diện tích mảnh vườn đó là :
45 x 30 = 1 350 ( m2 )

Diện tích trồng hoa màu là :

1 350 : 100 x 60 = 810 ( m2 )

Diện tích ao thả cá là :

1 350 - 810 = 540 ( m2 )
Đáp số : a , 45 m

              b , 540 m2

Vào lúc: 2017-08-31 07:54:22 Xem câu hỏi

\(\frac{3}{8}=0,375\)( vì 8 = 23 )

\(\frac{-7}{5}=-1,4\)( vì mẫu có 5 )

\(\frac{13}{20}=0,65\)( vì 20 = 22 . 5 )

\(\frac{-13}{125}=-0,104\)( vì 125 = 53 )

- Quy tắc : nếu dưới mẫu chỉ có ước nguyên tố là 2 và 5 hoặc riêng 2 , 5 , không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn

Vào lúc: 2017-08-31 07:44:16 Xem câu hỏi

Mảnh vải đó dài số mét là :

45 : 75 x 100 = 60 ( m )

Người ta cắt đi số mét vải là :

60 x 3/5 = 36 ( m )
Còn lại số mét vải là :

60 - 36 = 14 ( m )
Đáp số : 14 mét vải

Vào lúc: 2017-08-31 07:37:38 Xem câu hỏi

( 225 - 52 ) . ( 225 - 62 ) ..... ( 225 - 152 )
Ta chưa cần tính tất cả các vế đằng trước , nên đặc biệt chú ý vào phép tính 225 - 152  = 225 - 225 = 0

Vì bất kì số nào nhân với 0 cũng bằng 0 nên dãy phép tính đó bằng 0

Vào lúc: 2017-08-31 07:30:35 Xem câu hỏi

\(\frac{9}{6}=\frac{3}{2}\)

Để chuyển 9/6 về số thập phân trước tiên ta phải cho nó có mẫu số = 10 ; 100 ; hoặc 1000

Ta có : \(\frac{3}{2}=\frac{3.5}{2.5}=\frac{15}{10}\)

\(\frac{15}{10}=1,5\)

Vậy ta chuyển được phân số 9/6 ra số thập phân = 1,5

Vào lúc: 2017-08-30 15:56:18 Xem câu hỏi

a , 8 : x = 2 => x = 4

Có 1 phần tử 

b , x + 3 < 5

=> x < 2 

Vậy x = 0 ; 1

Có 2 phần tử 

Trang trước Trang tiếp theo