Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Kia Cerato

Điểm hỏi đáp: 366

Ngày
Điểm

Tổng: 366 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của Kia Cerato:

Vào lúc: 2017-08-05 16:35:59 Xem câu hỏi

Sao căn lại có cả âm nữa à

Vào lúc: 2017-08-05 16:32:20 Xem câu hỏi

a)\(-3x\left(y^2+2x\right)-3\left(1-xy^2\right)+6x^2\)

\(=-3xy^2-6x^2-3+3xy^2+6x^2\)

\(=-3\left(đpcm\right)\)

b)\(\left(2x+1\right)\left(3y-1\right)-\left(y-1\right)\left(6x+3\right)-2\left(2x+5\right)\)

\(=6xy-2x+3y-1-\left(6xy+3y-6x-3\right)-4x-10\)

\(=6xy-6x+3y-11-6xy-3y+6x+3\)

\(=-8\left(đpcm\right)\)

Vào lúc: 2017-08-05 16:27:39 Xem câu hỏi

Vì số thứ hai ít hơn tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 15,1

     Do đó số thứ hai là:

          ( 54,8 - 15,1 ) : 2 = 19,85

     Tổng số thứ nhất và thứ ba là:
          54,8 - 19,85 = 34,95

     Số thứ ba là:
           ( 34,95 + 3,5 ) : 2 = 19,225

      Số thứ nhất là:

           34,95 - 19,225 = 15,725

Vào lúc: 2017-08-05 16:20:34 Xem câu hỏi

TH1:x < 0 . PT có dạng

       \(-4\left(3x-1\right)-x+2\left(x-5\right)-7\left(x-3\right)=12\)

        \(4-12x-x+2x-10-7x+21=12\)

          \(15-18x=12\)

            \(x=\frac{1}{6}\left(koTM\right)\)

TH2:\(0\le x\le\frac{1}{3}\) PT có dạng:

       \(x-4\left(3x-1\right)-7\left(x-3\right)+2\left(x-5\right)=12\)

        \(x=\frac{3}{16}\left(TM\right)\)

TH3:\(\frac{1}{3}\le x< 3\) PT có dạng:

          \(x+4\left(3x-1\right)-7\left(x-3\right)+2\left(x-5\right)=12\)

           \(x=\frac{5}{8}\left(TM\right)\)

TH4:\(3\le x< 5\) PT có dạng:

            \(4\left(3x-1\right)+x+2\left(x-5\right)+7\left(x-3\right)=12\)

             \(x=\frac{47}{22}\left(koTM\right)\)

\(TH5:x\ge5\)PT có dạng:

             \(4\left(3x-1\right)+x-2\left(x-5\right)+7\left(x-3\right)=12\)

              \(x=1,5\left(koTM\right)\)

Vậy nghiệm PT là \(\frac{3}{16};\frac{5}{8}\)

       

Vào lúc: 2017-08-05 15:54:45 Xem câu hỏi

Đề kiểu gì thế ghi thừa dấu + à

Vào lúc: 2017-08-05 15:44:50 Xem câu hỏi

6)\(x^2+12x+36=\left(x+6\right)^2\)

7)Đề sai

8)\(9x^4+24x^2+16=\left(3x^2+4\right)^2\)

9)Chịu

Vào lúc: 2017-08-05 15:38:18 Xem câu hỏi

1)\(144a^2-81=\left(12a\right)^2-9^2=\left(12a-9\right)\left(12a+9\right)\)

2)\(a^4-4b^2=a^2-\left(2b\right)^2=\left(a-2b\right)\left(a+2b\right)\)

3)Ko hỉu

4)\(\left(a-5b\right)^2-16b^2=\left(a-5b\right)^2-\left(4b\right)^2=\left(a-9b\right)\left(a-b\right)\)

5)\(9\left(a+b\right)^2-4\left(a-b\right)^2=\left[3\left(a+b\right)+2\left(a-b\right)\right]\left[3\left(a+b\right)-2\left(a-b\right)\right]\)

                                                    \(=\left(5a+b\right)\left(a+5b\right)\)

Vào lúc: 2017-08-05 15:29:27 Xem câu hỏi

Gọi số có 2 chữ số là ab  

       Số mới là:3ab3

           Biết rằng tổng của số mới với số phải tìm = 3322

Do đó ta đc:ab + 3ab3 = 3322

                  \(\Leftrightarrow10a+b+3000+100a+10b+3=3322\)

                    \(\Leftrightarrow110a+11b=319\)

                      \(\Leftrightarrow11\left(10a+b\right)=319\)

            Mà 10a + b = ab

       \(\Rightarrow\)11 . ab = 319

        \(\Rightarrow\)ab = 29

Vậy số cần tìm là 29

Vào lúc: 2017-08-05 15:24:32 Xem câu hỏi

Ta có:\(\left(x+y\right)^3-3x^2y-3xy^2=x^3+y^3\)

                   Tại x+y=a và x.y=b ta đc:           

           \(x^3+y^3=a^3-3xy\left(x+y\right)\)

            \(x^3+y^3=a^3-3ab\)

Vào lúc: 2017-08-05 15:21:53 Xem câu hỏi

Vào h.vn ấy cái này dễ mà

Vào lúc: 2017-08-05 09:52:47 Xem câu hỏi

\(\frac{1}{1.3}+\frac{1}{3.5}+\frac{1}{5.7}+...+\frac{1}{2003.2005}\)

\(=\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{2003}-\frac{1}{2005}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{2005}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{2004}{2005}\)

\(=\frac{1002}{2005}\)

Vào lúc: 2017-08-05 09:48:12 Xem câu hỏi

\(B=3-\left|x+2\right|\)

           Vi \(-\left|x+2\right|\le0\Rightarrow3-\left|x+2\right|\le3\)

       Dấu = xảy ra khi x + 2 = 0 ; x = -2

Vậy Max B = 3 khi x = - 2

Vào lúc: 2017-08-05 09:39:05 Xem câu hỏi

Câu 1:

a)\(2^3.2^2.2^4=2^{\left(3+2+4\right)}=2^9\)

b)\(10^2.10^3.10^5=10^{\left(2+3+5\right)}=10^{10}\)

c)\(x.x^5=x^6\)

d)\(a^3.a^2.a^5=a^{\left(2+3+5\right)}=a^{10}\)

Vào lúc: 2017-08-05 09:20:10 Xem câu hỏi

Sai rồi Tiểu Ma Bạc Hà phải là 40.8 chia cho 30

Vào lúc: 2017-08-05 09:18:47 Xem câu hỏi

1 công nhân làm đc số giờ là:

      \(8:30=\frac{4}{15}\left(giờ\right)\)

40 công nhân thì làm đc số giờ là:
       \(40.\frac{4}{15}=\frac{32}{3}\left(giờ\right)\)

             Đổi \(\frac{32}{3}giờ=10giờ40phut\)

Vào lúc: 2017-08-05 09:15:53 Xem câu hỏi

Vì biết rằng nếu lấy số thứ nhất cộng với số thứ hai rồi cộng với tổng của chúng thì được 2010

      Do đó ta đc: hai lần tổng của hai số là:

                                 2010 : 2 = 1005

Vậy số thứ nhất là:

     ( 1005 + 129 ) : 2 = 567

  Số thứ hai là:
       1005 - 567 = 438    

Vào lúc: 2017-08-05 09:07:48 Xem câu hỏi

c)\(\left(2n+\frac{3}{5}\right)^2-\frac{9}{25}=0\)

     \(\left(2n+\frac{3}{5}\right)^2=\frac{9}{25}\)

      \(\left(2n+\frac{3}{5}\right)^2=\left(\frac{3}{5}\right)^2=\left(-\frac{3}{5}\right)^2\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}2n+\frac{3}{5}=\frac{3}{5}\\2n+\frac{3}{5}=-\frac{3}{5}\end{cases}}\Rightarrow\hept{\begin{cases}n=0\\n=-\frac{3}{5}\end{cases}}\)

                       Vậy n=0;-3/5

d)\(3\left(3n-\frac{1}{2}\right)^3+\frac{1}{9}=0\)

   \(\left(3n-\frac{1}{2}\right)^3=-\frac{1}{27}\)

     \(\left(3n-\frac{1}{2}\right)^3=\left(-\frac{1}{3}\right)^3\)

     \(3n-\frac{1}{2}=-\frac{1}{3}\)

     \(\Rightarrow n=\frac{1}{18}\)

Vào lúc: 2017-08-05 09:04:25 Xem câu hỏi

a)\(2\left(x-\frac{1}{2}\right)^3-\frac{1}{4}=0\)

\(\left(x-\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}\)

\(\left(x-\frac{1}{2}\right)^3=\left(\frac{1}{2}\right)^3\)

       \(\Rightarrow x-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\)

       \(\Rightarrow x=1\)

b)\(\left(3x-1\right)\left(5-\frac{1}{2}x\right)=0\)

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}3x-1=0\\5-\frac{1}{2}x=0\end{cases}\Rightarrow}\orbr{\begin{cases}x=\frac{1}{3}\\x=10\end{cases}}\)

Vào lúc: 2017-08-05 08:50:36 Xem câu hỏi

\(x^2+\frac{1}{x^2}-4\left(x+\frac{1}{x}\right)+5=0\)

\(x^2+\frac{1}{x^2}-4x-\frac{4}{x}+5=0\)

\(x^2-4x+4+\left(\frac{1}{x}\right)^2-2.2.\frac{1}{x}+4-3=0\)

\(\left(x-2\right)^2+\left(\frac{1}{x}-2\right)^2=3\)

     Đến đây chịu luôn

Vào lúc: 2017-08-05 08:40:04 Xem câu hỏi

Diện tích hình chữ nhật là:
      180 x 150 = 27000 ( m2 )

                Biết rằng cứ 1000m vuông thì thu hoạch được 5 tạ thóc

 Trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được số tấn thóc là:
      27000 : 5 = 5400 ( tạ ) 

             Đổi 5400 tạ = 540 tấn

Trang trước Trang tiếp theo