Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

uzumaki naruto

Điểm hỏi đáp: 118

Ngày
Điểm

Tổng: 118 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của uzumaki naruto:

Vào lúc: 2018-07-15 10:26:19 Xem câu hỏi

đa thức đó thử vào máy tính vẫn có nghiệm mà 

Vào lúc: 2018-07-14 08:32:17 Xem câu hỏi

P = x^4 + x^2 - 6x + 9 

P = x^4 + (x-3)^2 (*)

Do x^4 \(\ge\)0 ; (x-3)^2 \(\ge\)0 vs mọi x => P nhỏ nhất khi x= 0 hoặc x - 3 = 0 <=> x = 3

Thay x=0 vào  (*), ta có: 0 + (0-3)^2 = 9

Thay x = 3 vào (*) ta có: 3^4 + (3-3)^2 = 81

Do 81 > 9 => GTNN của P là 9 tại x = 0 

Vào lúc: 2018-07-12 20:43:07 Xem câu hỏi

a. Ta có x - y = -3 => y = 3+x (*)

Thay (*) vào x/4 = y/-7, có x/4 = 3+x/-7 => -7x = 4(3+x) => -7x -4x = 12 => -11x = 12 => x = -12/11

=> y = 3 - 12/11 = 21/11 

b. Ta có xy = 48 => x = 48/y  (*) 
Thay (*) vào x/4 = y/3, có ... ( bn tự làm nha)

Vào lúc: 2018-07-12 20:37:01 Xem câu hỏi

A=(1+1/2)x(1+1/3)x.........x(1+1/100)

\(A=\frac{3}{2}.\frac{4}{3}.....\frac{101}{100}\)

A = 101/2

Vào lúc: 2017-12-27 22:04:50 Xem câu hỏi

đặt ab = c (1)

Thay (1) vào bc = 4a, có: 

b. ab = 4a => b^2 = 4 => b = -2 hoặc b = 2

Thay (1) vào ac = 9b có

a. ab = 9b => a^2 = 9 => a = -3 hoặc a= 3

Vậy ab = c => (-2) . (-3) = 6

2.3 = 6

(-2). 3 = - 6

2 . (-3) = -6

=> 1) a = -3 ; b = -2; c = -6

2) a = 3; b = 2 ; c=6

Vào lúc: 2017-12-23 14:22:09 Xem câu hỏi

à nhầm, cái thứ 2 là x= 4 ; y = -4

Vào lúc: 2017-12-22 20:40:20 Xem câu hỏi

I x-4 I + I y + 5 I = 1  và x; y thuộc Z

=> \(\hept{\begin{cases}x-4=1;y+5=0\\x-4=0;y-5=1\end{cases}}\)

=> \(\hept{\begin{cases}x=5;y=-5\\x=4;y=6\end{cases}}\)

Vậy...

Vào lúc: 2017-12-21 21:59:30 Xem câu hỏi

(x+2 )^2 - (x-2)*(x+2)=0

x^2 + 4x + 4 - x^2 + 4 = 0

4x + 8 = 0

4 ( x+2) =0

=> x+2 = 0 => x = -2 

Vào lúc: 2017-12-21 21:56:39 Xem câu hỏi

< 1 chứ bn, sao bé hơn -1 đc

Vào lúc: 2017-12-21 21:54:03 Xem câu hỏi

a) Do |3,4-x| \(\ge0\)=> 1,7+|3,4-x| \(\ge1,7\)

=> GTNN của A là 1,7 tại x=3,4

b) Do |x+2,8| \(\ge0\)=> |x+2,8|-3,5 \(\ge\)-3,5

=> ... ( bn tự kết luận nha) 

Vào lúc: 2017-12-21 21:50:30 Xem câu hỏi

làm gì có y mà tìm

Vào lúc: 2017-11-19 15:13:07 Xem câu hỏi

(n2-n)*n-n hay (n2-n)*n = n

Nếu (n2-n)*n-n thì mik nghĩ thiếu điều kiện 

Vào lúc: 2017-11-16 21:36:08 Xem câu hỏi

ax-ay+bx-by = (ax+bx) -(ay+by) = x(a+b) - y(a+b) = (a+b)(x-y) = -(a+b)(y-x) (*)
Thay a+b = -10; y-x = 5 vào *

-(-10).5 = 50 

Vậy...

Vào lúc: 2017-11-16 21:30:39 Xem câu hỏi

* là gì??? dấu nhân à

Vào lúc: 2017-11-07 20:19:28 Xem câu hỏi

à nhầm ( x+1)(2x-1) = 0

=> x + 1 = 0 hoặc 2x - 1 = 0

x = -1 hoặc x = 1/2 

Vào lúc: 2017-11-07 20:17:51 Xem câu hỏi

nếu đề là tìm x thì:

\(\frac{x}{1}=\frac{1}{2x+1}\)

\(< =>x\left(2x+1\right)=1\)

=> 2x^2 + x -1 = 0

(x^2 - 1) + x^2 + x = 0

(x+1)(x-1) + x( x+1) = 0

(x+1)(x-1+x) = 0

(x+1)(2x-1) = 0

=> x+1 = 0 hoặc 2x + 1 = 0

=> x = -1 hoặc x = -1/2 

* Lưu ý:  x^2 - 1 = (x+1)(x-1) ( cái này mik sử dụng hằng đẳng thức đáng nhớ số 3 học ở lớp 8)

Vào lúc: 2017-10-07 20:50:51 Xem câu hỏi

1/

\(\left(\frac{y}{3}-5\right)^{2000}=\left(\frac{y}{3}-5\right)^{2008}\)

=> y/ 3 - 5 = 0 hoặc y/3 - 5 = 1

=> y/3 = 5 hoặc y/3 = 6

=> y = 15 hoặc y = 18

2/

d) \(\left(n^{54}\right)^2=n\)

=> n = 0 hoặc n=1

Vào lúc: 2017-10-07 20:40:16 Xem câu hỏi

D = 2x+3y+2017+3x+2y 

D = ( 2x + 3x ) + ( 3y + 2y) + 2017 

D = 5x + 5y + 2017

D = 5( x + y) + 2017

Thay ...

5. 12 + 2017 = 60 + 2017 = 2077

Vậy ....

Vào lúc: 2017-09-27 20:27:28 Xem câu hỏi

a) 5x2y2 + 20x2y4 - 35x5y3 

= \(5x^2y^2\left(1+4y-7x^3y\right)\)

b) 2x ( x + y ) - 7x - 7y

\(=2x\left(x+y\right)-7\left(x+y\right)=\left(2x-7\right)\left(x+y\right)\)

c) 5x^2 ( x - 1 ) + 5 ( 1 - x )

\(5x^2\left(x+1\right)+5\left(1-x\right)=5x^2\left(x-1\right)-5\left(x-1\right)=\left(5x^2-5\right)\left(x-1\right)=5\left(x^2-1\right)\left(x+1\right)\)

= 5(x+1)(x-1)(x-1) = 5(x+1)(x-1)^2

Vào lúc: 2017-09-25 21:06:54 Xem câu hỏi

a) Ta có: 222 = 219.23 = 8. 219 > 7. 219

=> 7.2^19 < 2^22

b) 

Ta có: \(32^{15}=\left(2^5\right)^{15}=2^{75}\)

\(8^{25}=\left(2^3\right)^{25}=2^{75}\)

=>  32^15 và 8^25

Trang trước Trang tiếp theo