Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

GV

Điểm hỏi đáp: 861

Ngày 06 - 11
Điểm 0

Tổng: 861 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của GV:

Vào lúc: 2019-04-13 14:26:32 Xem câu hỏi

\(C=\frac{40-3x}{13-x}=\frac{39-3x+1}{13-x}=\frac{3\left(13-x\right)+1}{13-x}=3+\frac{1}{13-x}\)

Để C đạt giá trị lớn nhất thì \(\frac{1}{13-x}\) lớn nhất. 

\(\frac{1}{13-x}\) lớn nhất khi 13 -x là số dương nhỏ nhất, hay 13 - x = 1 => x = 13 - 1 = 12

Vào lúc: 2018-10-05 09:46:44 Xem câu hỏi

1) 1/3 số cam = 3/7 số quýt, mà 1/3 = 3/9 nên: 3/9 số cam = 3/7 số quýt. 

Nếu cam có 9 phần bằng nhau thì quýt có 7 phần bằng nhau. 

Cam Quýt 80

Tổng số phần: 9 + 7 = 16 (phần)

Giá trị 1 phần: 80 : 16 = 5 (quả)

=> Cam: 9 x 5 = 45 quả

     Quýt: 7 x 5 = 35 quả

b) Dũng nhiều hơn Nam 24 viên , nếu Dũng chuyển 6 viên cho Nam thì Dũng chỉ còn nhiều hơn Nam là 24 - 6 - 6 = 12 viên. Khi đó ta có sơ đồ:

Dũng Nam 12

Dũng có: 12 x 2 = 24 viên

Nam có: 12 viên.

Lúc đầu Dũng có số bi là: 24 + 6 = 30 viên

Lúc đầu Nam có số bi: 12 - 6 = 6 viên

Vào lúc: 2018-10-05 09:30:19 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải của bạn Trần Hoàng Việt ở đường link phía dưới nhé:

Câu hỏi của Đỗ Hiền Diệu - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-10-05 09:29:26 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải của bạn Trần Hoàng Việt ở đường link phía dưới nhé:

Câu hỏi của Đỗ Hiền Diệu - Toán lớp 4 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-10-05 09:26:02 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đường link phía dưới nhé:

Câu hỏi của linh khuonghoang - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-10-05 09:24:57 Xem câu hỏi

1 2 100 4A 4B 4C

Lớp 4A: (100 - 1 - 1 - 2) : 3 = 32 (học sinh)

Lớp 4B: 32 +1 = 33 (học sinh)

Lớp 4C: 33 + 2 = 35 (học sinh)

Vào lúc: 2018-10-02 11:43:53 Xem câu hỏi

Bài 1: Chiều rộng là: 600 : 6 = 100 (m)

          Chiều dài: 600 : 2 - 100 = 200 (m)

          Diện tích: 100 x 200 = 2 000 (m2)

Bài 2: 1 người đóng 500 viên gạch hết: \(\frac{4}{8}\) (giờ)

         1 người đóng 1000 viên gách hết: \(\frac{4}{8}:2=\frac{1}{4}\) (giờ)

         16 người đóng 1000 viên gách hết: \(\frac{1}{4}\times16=4\) (giờ)

Vào lúc: 2018-10-02 11:38:45 Xem câu hỏi

Có 2 cách vẽ tia Cx như 2 hình vẽ sau ban nhé:

A B C D x A B C D x

Vào lúc: 2018-10-02 11:12:21 Xem câu hỏi

Cường Việt Quốc 5 47 7

Cường: (47 - 7 - 5 - 5) : 3 = 10

Việt: 10 + 5 = 15

Quốc: 15 + 7 = 22

Vào lúc: 2018-10-02 11:05:49 Xem câu hỏi

Gọi số chia là b và thương là q, ta có:

\(55=b\times q+12\)

=> b và q là ước của \(55-12=43\)

43 chỉ có 2 ước là 41 và 1. Vì số chia b phải lớn hơn số dư nên b > 12 => b = 32 và q = 1.

Vậy số chia là 43 và thương là 1

Vào lúc: 2018-09-20 09:30:43 Xem câu hỏi

Bạn xem hình vẽ và lời giải ở đây nhé

Câu hỏi của Vy Tuyết - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-09-20 09:30:11 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đường link sau nhé:

Câu hỏi của Vy Tuyết - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-09-20 09:29:14 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đường link sau nhé:

Câu hỏi của Vy Tuyết - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-09-20 09:28:43 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đây nhé:

Câu hỏi của Vy Tuyết - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-09-20 09:28:25 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đây nhé:

Câu hỏi của Vy Tuyết - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-09-20 09:27:50 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đây nhé:

Câu hỏi của Vy Tuyết - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-09-20 09:27:20 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đường link sau nhé:

Câu hỏi của Vy Tuyết - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-09-20 09:18:31 Xem câu hỏi

a) \(2x^2+2x+5=2\left(x^2+2.\frac{1}{2}x+\frac{1}{4}\right)+5-\frac{2}{4}\)

   \(=2\left[\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\right]+\frac{9}{2}\)

=> Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng \(\frac{9}{2}\) khi \(x=-\frac{1}{2}\)

b) Biểu thức câu b trái dấu với biểu thức câu a nên ta suy ra giá trị lớn nhất của biểu thức câu b là \(-\frac{9}{2}\)

Vào lúc: 2018-09-20 09:11:17 Xem câu hỏi

Bạn xem lời giải ở đường link sau nhé:

Câu hỏi của Trần Thị Thúy Thanh - Toán lớp 7 - Học toán với OnlineMath

Vào lúc: 2018-09-18 16:45:36 Xem câu hỏi

    \(\frac{1}{3}\) số lớn bằng \(\frac{2}{3}\) số bé 

=> \(\frac{2}{6}\)số lớn bằng \(\frac{2}{3}\)số bé.

Ta có sơ đồ: (số lớn 6 phần thì số bé là 3 phần)

Số lớn Số bé 135

Tổng số phần bằng nhau: 6 + 3 = 9 (phần)

=> Giá trị 1 phần: 135: 9 = 15

Số lớn: 15 x 6 = 90

Số bé: 15 x 3 = 45

Trang trước Trang tiếp theo