Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

刘梦

Điểm hỏi đáp: 579

Ngày
Điểm

Tổng: 579 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 21

Những câu trả lời của 刘梦:

Vào lúc: 2020-03-28 16:33:53 Xem câu hỏi

+/   f(2) = -4.22 + 3

      f(2) = - 13

+/   f(-3) = -4.(-3)2 + 3

      f(-3) = - 33

+/   f(-2) = -4.( - 2 )2 + 3

      f(-2) = - 13

Vào lúc: 2020-03-28 16:14:25 Xem câu hỏi

5.( x + 17 ) - 12 = 3 

5.( x + 17 ) = 15

x + 17 = 3 

x = - 14

Vậy x = - 14

Vào lúc: 2020-03-18 16:10:56 Xem câu hỏi

- 23.63 + 23.21 - 58.23

= 23.( - 63 + 21 - 58 )

= 23. ( - 100 )

= - 2300

Vào lúc: 2020-03-18 16:09:38 Xem câu hỏi

Ta có \(\widehat{A}+\widehat{B}+\widehat{C}=180^0\)  ( định lí tổng 3 góc )

=>    350 + 810 + \(\widehat{C}\) = 1800 

=> \(\widehat{C}\) =  1800 - 350 - 810 = 640

Vào lúc: 2020-03-15 21:27:18 Xem câu hỏi

M = 1 - 2 + 3 - 4 + .. + 49 - 50 

M = ( - 1 ) + ( - 1 ) + ... + ( - 1 )

M = ( - 1 ) . 25 

Vào lúc: 2020-03-15 21:25:49 Xem câu hỏi

Trả lời :

- 866 = ( - 1 ) . 2 . 433 

Vào lúc: 2020-03-15 20:35:50 Xem câu hỏi

à mk nhầm tế :v đồi nhầm 

4/5 m^2 = 80 dm^2

Vào lúc: 2020-03-15 20:34:11 Xem câu hỏi

4/5 tạ = 4/50 tấn

4/5 m2 = 1/125 dm2

Vào lúc: 2020-03-15 20:25:55 Xem câu hỏi

0,8 . 96 + 1,6 . 2 

= 0,8 . 96 + 0,8 . 4 

= 0,8 . ( 96 + 4 )

= 0,8 . 100 = 80

Vào lúc: 2020-03-12 21:42:23 Xem câu hỏi

+/   c = ( a + b + c + d ) - ( a + b + d )

      c =   1 - 3 

      c = - 2  

+/   b = ( a + b + c + d ) - ( a + c + d ) 

      b = 1 - 2 

      b = - 1 

+/  d = ( a + b + c + d ) - ( a + b + c ) 

     d = 1 - 4 

     d = - 3

+/   a  = 1 - [ ( - 1 ) + ( - 2 ) + ( - 3 ) ]

      a = 1 - ( - 6 )

      a = 7

Vậy ...

Vào lúc: 2020-03-12 21:19:50 Xem câu hỏi

Bài 2   :

      Số số hạng của C là :

 ( 999 - 1 ) : 2 + 1 = 500 ssh

=>  C = ( 999 + 1 ) . 500 : 2 = 250000 

Vào lúc: 2020-03-12 20:59:56 Xem câu hỏi

2468. 321 - 201.2468 - 2468 . 101 - 18. 2468 = 2468.( 321 - 201 - 101 - 18 ) = 2468 . 1 = 2468

Vào lúc: 2020-03-12 13:26:45 Xem câu hỏi

\(A=\left(\frac{8}{5}-\frac{1}{2}.\frac{x}{5}\right):\frac{1}{5}\)

a,        Khi x = 4 

=>   \(A=\left(\frac{8}{5}-\frac{1}{2}.\frac{4}{5}\right):\frac{1}{5}\)

\(A=\left(\frac{8}{5}-\frac{2}{5}\right):\frac{1}{5}\)

\(A=\frac{6}{5}:\frac{1}{5}=6\)

b,     Khi A = 4 

=>   \(A=\left(\frac{8}{5}-\frac{1}{2}.\frac{x}{5}\right):\frac{1}{5}=4\)

\(A=\left(\frac{8}{5}-\frac{1}{2}.\frac{x}{5}\right)=\frac{4}{5}\)

\(\Rightarrow\frac{1.x}{10}=\frac{4}{5}\Rightarrow x=8\)

Vào lúc: 2020-03-12 13:12:29 Xem câu hỏi

9. x - 2. 32 = 34 

 9x - 2. 9 = 81

 9x - 18 = 81

9x = 99

x = 11

Vậy x = 11

Vào lúc: 2020-03-12 13:07:09 Xem câu hỏi

a,  - 8 + 19  = 11

b,     ( - 27 ) : ( - 3 ) = 9

c,    4 - ( - 13 ) = 17

Vào lúc: 2020-03-11 18:43:56 Xem câu hỏi

2 . \(\left(\frac{2}{5}.a+0,2.a\right)\) - 1,5  =  \(\frac{5}{2}\)

2.\(\left[a.\left(\frac{2}{5}+0,2\right)\right]-1,5=\frac{5}{2}\)

2. a. 0,6 - 1,5 = 2,5

2a.0,6 = 1

2a = \(\frac{5}{3}\)

a = \(\frac{5}{6}\)

Vào lúc: 2020-03-11 18:37:09 Xem câu hỏi

5a - 8 = 5.( a - 4 ) +12

mà 5.( a - 4 ) \(⋮\) a - 4 

Để 5a - 8 \(⋮\) a - 4 

=> 12 \(⋮\) a - 4 

=> a - 4 \(\inƯ\left(12\right)=\left\{-1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-12;12\right\}\)

( Mk k bt là a thuộc Z hay j , đến đây tự lm tiếp nhé , nếu đề bài rõ hơn mk sẽ lm hết )

Vào lúc: 2020-03-11 18:33:22 Xem câu hỏi

= ( - 274 ).71 + ( -  274 ).29

= ( - 274 ).( 71 + 29 )

= ( - 274 ).100

= - 27400

Vào lúc: 2020-03-10 16:47:58 Xem câu hỏi

4x - 15 = - 75 - x 

4x + x = - 75 + 15

5x = - 60

x = - 12

Vậy x = - 12

Vào lúc: 2020-03-10 13:15:50 Xem câu hỏi

Diện tích sàn diễn :

6,5 x 6,5 x 3,14 = 132,665

Đ/s : 132,665

Trang trước Trang tiếp theo