Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

๖²⁴ʱミ★๖ۣۜHυү❄๖ۣۜTú★彡⁀ᶦᵈᵒᶫ✎﹏

Điểm hỏi đáp: 2048

Ngày 15 - 11 16 - 11 17 - 11 18 - 11 19 - 11 20 - 11
Điểm 11 1 78 27 48 42

Tổng: 2048 | Điểm tuần: 207 | Trả lời 7 ngày qua: 27 | Lượt trả lời trong tháng: 89

Lượt trả lời trong 3 tháng: 344

Những câu trả lời của ๖²⁴ʱミ★๖ۣۜHυү❄๖ۣۜTú★彡⁀ᶦᵈᵒᶫ✎﹏:

Vào lúc: 2019-11-20 13:46:15 Xem câu hỏi

VD : 

\(A=a+b^2\) với \(a=7;b=11\)

\(\Rightarrow7+11^2\)

\(\Rightarrow7+121\)

\(\Rightarrow128\)

Vậy \(A=128\)

tương tự mấy phần sau easy lắm 

Vào lúc: 2019-11-20 12:57:33 Xem câu hỏi

Tổng mới khi thêm số bé 5 đơn vị và số lớn 9 đơn vị là :

218 + 5 + 9 = 232

Vì số bé bằng \(\frac{3}{5}\) số lớn

=> Số lớn chiếm 5 phần ; số bé chiếm 3 phần

Tổng số phần bằng nhau là :

5 + 3 = 8 ( phần )

=> Số lớn ban đầu là :

232 : 8 x 5 - 9 = 136

=> Số bé ban đầu là :

218 - 136 = 82

Vào lúc: 2019-11-19 15:46:06 Xem câu hỏi

sorry 

nx lần mà mk bỏ cách 

như ......1   240 là .....1\(⋮\)240 nha 

hc tốt 

Vào lúc: 2019-11-19 15:45:07 Xem câu hỏi

Ta có: p^4 – q^4 = (p^4 – 1 ) – (q^4 – 1) ; 240 = 8 .2.3.5

Chứng minh p^4 – 1 240

- Do p >5 nên p là số lẻ

+ Mặt khác: p64 –1 = (p –1) (p + 1) (p62 +1)

--> (p-1 và (p+1) là hai số chẵn liên tiếp

=> (p – 1) (p+1) 8

+ Do p là số lẻ nên p ^2 là số lẻ

-> p^2 +1 2 - p > 5

nên p có dạng: + p = 3k +1 --> p – 1 = 3k + 1 – 1 = 3k 3

--> p^4 – 1 3 + p = 3k + 2

--> p + 1 = 3k + 2 + 1 = 3k +3 3

--> p^4 – 1 3

- Mặt khác, p có thể là dạng:

+ P = 5k +1

--> p – 1 = 5k + 1 – 1 = 5k 5

--> p^4 – 1 5+ p = 5 k+ 2

--> p^2 + 1 = (5k +2)^2 +1 = 25k^2 + 20k +5 5

--> p^4 – 1 5 + p = 5k +3

--> p^2 +1 = 25k^2 + 30k +10

--> p^4 –1 5+ p = 5k +4

--> p + 1 = 5k +5 5

--> p^4 – 1 5

Vậy p^4 – 1 8 . 2. 3 . 5 hay p^4 – 1 240

Tương tự ta cũng có p^4 – 1 240

Vậy: (p^4 – 1) – (q^4 –1) = p^4 – q^4 240

Vào lúc: 2019-11-18 14:42:29 Xem câu hỏi

a) △ABC có E là tđ của AB, G là tđ của BC (gt)

=> EG là đường trung bình của △ABC

=> EG // AC; EG = 1/2 AC (tính chất)

+) EG // AC mà F thuộc AC

=> EG // AF

+) EG = 1/2 AC mà AF = 1/2 AC (gt)

=> EG = AF

Tứ giác AEGF có EG // AF; EG = AF => AEGF là hình bình hành (dhnb)

b) △ABC có G là tđ BC, F là tđ AC (gt)

=> GF là đường trung bình của △ABC

=> GF // AB (tính chất)

Mà I thuộc GF; E thuộc AB (gt)

=> BE // FITứ giác BEIF có BE // IF (cmt); BF // EI (gt)

=> BEIF là hình bình hành (dhnb)

c) BEIF là hình bình hành => BE = FI

\(\hept{\begin{cases}GF//AB\\AB\perp AC\end{cases}\Rightarrow GF\perp AC}\)

Ta có : GF = BE (= 1/2 AB)

Mà BE = FI (cmt)

=> GF = FI

Mà F thuộc GI => F là tđ của GI

Tứ giác AGCI có 2 đường chéo AC và GI cắt nhau tại tđ mỗi đường

Mà GI⊥AC (cmt)

=> AGCI là hình thoi (dhnb)

Vào lúc: 2019-11-18 13:11:02 Xem câu hỏi

5n-9 chia hết cho 3n+1

=> 15n-27 chia hết cho 3n+1

=> 5(3n+1)-32 chia hết cho 3n+1

=> 32 chia hết cho 3n+1

=> 3n+1 là ước của 32 = 1;2;4;8;16;32

Do 3n+1 chia 3 dư 1

=> 3n+1=1;4;16

=> n=0;1;5

Vào lúc: 2019-11-17 14:07:52 Xem câu hỏi

lm thử -.- 

\(3n+2⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow\left(3n-3\right)+3+2⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow\left(3n-3\right)+5⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow\left(1.3n-1.3n\right)+5⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow3\left(n-1\right)+5⋮n-1\)

Vì \(3\left(n-1\right)⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow5⋮n-1\)

\(\Leftrightarrow n-1\inƯ\left(5\right)=\left\{\pm1;\pm5\right\}\)

Ta lập bảng 

n-1-11-55
n02-46

Vào lúc: 2019-11-17 14:01:30 Xem câu hỏi

Nguyễn Linh Chi

Vũ Cao Minh ( Cool Teen ) phân tích sai theo e : pk là 

\(3n+2⋮n-1\Rightarrow\left(3n-3\right)+3+2\) ( chắc vại :3 ) 

Vào lúc: 2019-11-17 09:24:07 Xem câu hỏi

gọi số đó là A do A chia 17 có số dư là 8

nên A−8⋮17

⇒A−8+17⋮17

⇒A+9⋮17A chia 25 có số dư là 16

nên A−16⋮25

⇒A−16+25⋮25

⇒A+9⋮25 do 25 và 17 nguyên tố cùng nhau

nên A+9⋮17.25=425

nên có 2 số thỏa mãn đề là

425−9=416 và số 425.2−9=841

Vào lúc: 2019-11-17 09:22:15 Xem câu hỏi

Ta có: x chia 8 dư 7 => (x+1) chia hết cho 8

n chia 31 dư 28 => (x+3) chia hết cho 31

Suy ra: (x+1) + 64 chia hết cho 8 ( vì 64 chia hết cho 8)

(x+3) + 62 chia hết cho 31 (vì 62 chia hết cho 31)

Vậy (x+65) vừa chia hết cho 31 và 8

Mà (31,8) = 1(ƯCLN)=> x+65 chia hết cho 248

Vì n≤999 nên (x+65) ≤ 1064

<=> (x+65)/ 248 ≤ 4,29

Vì (x+65)/ 248 nguyên và n lớn nhất nên (x+65)/ 248 = 4

<=> x= 927

Vào lúc: 2019-11-17 09:05:54 Xem câu hỏi

\(n^3+n+2\)

\(=n^3-n+2n+2\)

\(=n.\left(n^2-1\right)+2.\left(n+1\right)\)

\(=n.\left(n-1\right).\left(n+1\right)+2.\left(n+1\right)\)

\(=\left(n+1\right)\left(n^2-n+2\right)\)

\(\Rightarrow n^3+n+2\)là hợp số với mọi \(n\inℕ^∗\)

\(\Rightarrowđpcm\)

Vào lúc: 2019-11-16 20:41:54 Xem câu hỏi

Ta có : a ⋮ 3 ; b ⋮ 9 .

TH chia hết cho 9 : tổng các chữ số chia hết cho 9

TH chia hết cho 3 : tổng các chữ số chia hết cho 3

Vì : 9 ⋮ 3 nên khi a + b luôn chia hết cho 3

Vào lúc: 2019-11-16 20:23:04 Xem câu hỏi

C = x2 - 4xy + 5y2 + 10x - 22y + 28

= (x^2 - 4xy + 4y^2) + (10x - 20y) + (y^2 - 2y) + 28

= (x - 2y)^2 + 10(x - 2y) + 25 + (y^2 - 2y + 1) + 2

= (x - 2y)^2 + 2.(x - 2y).5 + 5^2 + (y - 1)^2 + 2

= (x - 2y + 5)^2 + (y - 1)2 + 2

Vì (x−2y+5)^2≥0∀x;y; (y−1)^2≥0∀y nên (x−2y+5)^2+(y−1)^2+2≥2∀x;y

hay C≥2∀x;y

Dấu ''='' xảy ra \(\Leftrightarrow\hept{\begin{cases}\left(x-2y+5\right)^2=0\\\left(y-1\right)^2=0\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-2y+5=0\\y-1=0\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=2y-5\\y=1\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=-3\\y=1\end{cases}}}\)

Vào lúc: 2019-11-16 13:35:10 Xem câu hỏi

áp dụng B.C.S dạng phân thức

\(\frac{1}{ac}+\frac{1}{bc}\ge\frac{\left(1+1\right)^2}{c.\left(a+b\right)}\ge\frac{4}{\frac{\left(a+b+c\right)^2}{4}}=16\)

\(\Rightarrowđpcm\)

Vào lúc: 2019-11-16 13:30:29 Xem câu hỏi

e kham khảo ở đây nha !

Câu hỏi của phan le joly - Toán lớp 5 - Học toán với OnlineMath 

vào thống kê của a , ấn vào chữ màu xanh trog câu tl này sẽ ra 

hc tốt 

Vào lúc: 2019-11-16 13:27:06 Xem câu hỏi

Sửa đề \(\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}\)và \(x^2+y^2=100\)

ADTC dãy tỉ số bằng nhau 

\(\frac{x^2}{9}=\frac{y^2}{16}=\frac{x^2+y^2}{9+16}=\frac{100}{25}=4\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x^2}{9}=4\\\frac{y^2}{16}=4\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x^2=36\\y^2=64\end{cases}}}\)\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x^2=_{6^2}^{\left(-6\right)^2}\\y^2=_{8^2}^{\left(-8\right)^2}\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-11-16 13:17:01 Xem câu hỏi

ADTC dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{x-1}{2}=\frac{y-2}{3}=\frac{z-3}{4}=\frac{\left(x-1\right)-2.\left(y-2\right)+3.\left(z-3\right)}{2-2.3+3.4}\)

\(=\frac{x-1-2y+4+3z-9}{8}=\frac{\left(x-2y+3z\right)+\left(-1+4-9\right)}{8}=\frac{14+\left(-6\right)}{8}=\frac{8}{8}=1\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x-1}{2}=1\\\frac{y-2}{3}=1\\\frac{z-3}{4}=1\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x-1=2\\y-2=3\\z-3=4\end{cases}\Rightarrow}\hept{\begin{cases}x=3\\y=5\\z=7\end{cases}}}\)

Vào lúc: 2019-11-16 13:08:12 Xem câu hỏi

Hình : 

A M' E N C M D N' B F B I O H

Bn tự lm phần giải nha 

hc tốt 

Vào lúc: 2019-11-16 12:28:58 Xem câu hỏi

\(5x=8y=20z\)và \(x-y-z=3\)

\(\Rightarrow\frac{x}{8}=\frac{y}{5}=\frac{z}{2}\)

ADTC dãy tỉ số bằng nhau ta có :

\(\frac{x}{8}=\frac{y}{5}=\frac{z}{2}=\frac{x-y-z}{8-5-2}=\frac{3}{1}=3\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}\frac{x}{8}=3\\\frac{y}{5}=3\\\frac{z}{2}=3\end{cases}\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=3.8\\y=3.5\\z=3.2\end{cases}}}\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}x=24\\y=15\\z=6\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-11-16 12:23:03 Xem câu hỏi

Ta có:

a+b+c=1

⇒(a+b+c)2=1

⇒a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc=1

⇒2ab+2ac+2bc=1−a2−b2−c2

⇒2(ab+ac+bc)=1−a2−b2−c2

Vì 1−a2−b2−c2<1

⇒2(ab+ac+bc)<1

⇒ab+ac+bc < \(\frac{1}{2}\)

Trang trước Trang tiếp theo