Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nguyễn Thùy Trang

Điểm hỏi đáp: 40

Ngày 08 - 11 09 - 11 10 - 11 11 - 11 12 - 11 13 - 11
Điểm 0 0 0 0 0 0

Tổng: 40 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 15 | Lượt trả lời trong tháng: 28

Lượt trả lời trong 3 tháng: 151

Những câu trả lời của Nguyễn Thùy Trang:

Vào lúc: 2019-11-13 22:22:37 Xem câu hỏi

Cậu vào phần thống kê câu trả lời của mk ấy, ngay câu đầu tiên 

Vào lúc: 2019-11-11 21:57:33 Xem câu hỏi

\(a+b+c=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}a=-\left(b+c\right)\\b=-\left(a+c\right)\\c=-\left(a+b\right)\end{cases}}\)

Thay vào A , ta có 

\(A=\frac{a^2}{\left(b+c\right)^2-b^2-c^2}\)\(+\frac{b^2}{\left(a+c\right)^2-a^2-c^2}\)\(+\frac{c^2}{\left(a+b\right)^2-a^2-b^2}\)

=> \(A=\frac{a^2}{b^2+2bc+c^2-b^2-c^2}+\frac{b^2}{a^2+2ac+c^2-a^2-c^2}\)\(+\frac{c^2}{a^2+2ab+b^2-a^2-b^2}\)

=> \(A=\frac{a^2}{2bc}+\frac{b^2}{2ac}+\frac{c^2}{2ab}=\frac{a^3+b^3+c^3}{2abc}\)

Ta có \(a^3+b^3+c^3-3abc=\left(a^3+b^3\right)+c^3-3abc\)

\(=\left(a+b\right)^3-3ab\left(a+b\right)+c^3-3ab\)

\(=\left[\left(a+b\right)^3+c^3\right]-\left[3ab\left(a+b\right)+3abc\right]\)

\(=\left(a+b+c\right)\left[\left(a+b\right)^3-c\left(a+b\right)+c^2\right]-3ab\left(a+b+c\right)\)

mà \(a+b+c=0\Rightarrow a^3+b^3+c^3-3abc=0\)

                                  => \(a^3+b^3+c^3=3abc\)

=> \(A=\frac{3abc}{2abc}=\frac{3}{2}\)

Vậy A ko phụ thuộc vào a,b,c

Vào lúc: 2019-11-11 21:38:33 Xem câu hỏi

\(x^5-3x^4-x^3-x^2+3x+1\)\(1\)\(=\left(x^5-x^4\right)-\left(2x^4-2x^3\right)-\left(3x^3-3x^2\right)-\left(4x^2-4x\right)-\left(x-1\right)\)

  \(=x^4\left(x-1\right)-2x^3\left(x-1\right)-3x^2\left(x-1\right)-4x\left(x-1\right)-\left(x-1\right)\)

   \(=\left(x-1\right)\left(x^4-2x^3-3x^2-4x-1\right)\)

Vào lúc: 2019-11-11 21:18:17 Xem câu hỏi

Xét 2 TH

+) Nếu C nằm giữa A và B 

=> AB = AC + BC 

=> 4 = AC + 2

=> AC =2 (cm)

+) Nếu B nằm giữa A và C

=> AC = AB + BC 

=> AC = 4+2 =6 (cm)

Vào lúc: 2019-11-11 20:25:02 Xem câu hỏi

Bạn thông cảm, mk ko bít vẽ hình trên olm

Xét tam giác ABC có M,P lần lượt là trung điểm của BC,AC (gt)

=> MP là đường trung bình của tam giác ABC

=> MP // AB mà N thuộc AB

=> MP // NA (1)

Tương tự MN //AP (2)

Từ 1, 2 =. tứ giác MNAP là hình bình hành

Vào lúc: 2019-11-11 20:16:43 Xem câu hỏi

b) \(x\left(x+1\right)\left(x+2\right)\left(x+3\right)+1\)\(=\left[x\left(x+3\right)\right]\left[\left(x+1\right)\left(x+2\right)\right]+1\)

                                                                           \(=\left(x^2+3x\right)\left(x^2+3x+2\right)+1\)

                                                                          \(=\left(x^2+3x\right)\left[\left(x^2+3x\right)+2\right]+1\)

                                                                              \(=\left(x^2+3x\right)^2+2\left(x^2+3x\right)+1\)

                                                                              \(=\left(x^2+3x+1\right)^2\)

Vào lúc: 2019-11-11 20:12:58 Xem câu hỏi

a) \(\left(x+y+z\right)^3-x^3-y^3-z^3\)\(=\left(x+y\right)^3+z^3+3\left(x+y\right)z\left(x+y+z\right)-x^3-y^3-z^3\)

                                                                     \(=\left(x+y\right)^3-x^3-y^3+3\left(x+y\right)z\left(x+y+z\right)\)

                                                                       \(=3xy\left(x+y\right)+3\left(x+y\right)z\left(x+y+z\right)\)

                                                                       \(=\left(x+y\right)\left[3xy+3z\left(x+y+z\right)\right]\)

                                                                       \(=3\left(x+y\right)\left(xy+xz+zy+z^2\right)\)

                                                                        \(=3\left(x+y\right)\left(y+z\right)\left(x+z\right)\)

                                                                         

                                                                                                                 

Vào lúc: 2019-11-10 19:29:09 Xem câu hỏi

(a2 - b2 -c2 )2 -4a2b2 

= (a2 -b-c2 )- (2ab)2

= (a2 -b2 - c2 -2ab)( a2 -b2-c2 +2ab)

Vào lúc: 2019-11-09 22:49:31 Xem câu hỏi

16/01/2006

Vào lúc: 2019-11-09 20:47:58 Xem câu hỏi

10+11+12=33

Vào lúc: 2019-11-09 20:27:06 Xem câu hỏi

ĐK : \(x\ge0\)

\(\frac{4\sqrt{x}+11}{4\sqrt{x}+3}=\frac{4\sqrt{x}+3+8}{4\sqrt{x}+3}\)\(=1+\frac{8}{4\sqrt{x}+3}\)

Để \(\frac{4\sqrt{x}+11}{4\sqrt{x}+3}\)nguyên \(\Leftrightarrow1+\frac{8}{4\sqrt{x}+3}\)nguyên

                                               \(\Leftrightarrow\frac{8}{4\sqrt{x}+3}\) nguyên

                                                 \(\Leftrightarrow8⋮\left(4\sqrt{x}+3\right)\)

                                                \(\Leftrightarrow4\sqrt{x}+3\inƯ\left(8\right)\)

                                                  \(\Leftrightarrow4\sqrt{x}+3\in\left\{1,2,4,8,-1,-2,-4,-8\right\}\)

                                                \(\Leftrightarrow4\sqrt{x}\in\left\{-2,-1,1,5,-4,-5,-7,-11\right\}\)

                                                 \(\Leftrightarrow\sqrt{x}\in\left\{-\frac{1}{2},-\frac{1}{4},\frac{1}{4},-1,-\frac{5}{4},-\frac{7}{4},-\frac{11}{4}\right\}\)

                                                 mà \(\sqrt{x}\ge0\)         

                                              \(\Leftrightarrow\sqrt{x}=\frac{1}{4}\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}\)

Vào lúc: 2019-11-08 20:44:31 Xem câu hỏi

Ta có abcabc = 100000a + 10000b + 1000c +100a +10b + c

                       = 100100a +10010b +1001c

Vì 100100, 10010, 1001 đều chia hết cho 7, 13, 11

=> 100100a + 10010b +1001c chia hết cho 7, 13 , 11

hay abcabc chia hết cho 7,11,13

Vào lúc: 2019-11-08 20:28:27 Xem câu hỏi

Ta có \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\)=> \(\frac{a^2}{c^2}=\frac{c^2}{b^2}=\frac{a^2+b^2}{c^2+d^2}\)             (1)\

Ta lại có : \(\frac{a^2}{c^2}=\frac{a}{c}.\left(\frac{a}{c}\right)=\frac{a}{c}.\left(\frac{c}{b}\right)=\frac{a}{b}\)   ( vì \(\frac{a}{c}=\frac{c}{b}\))             (2)

Từ 1,2 => đpcm

Vào lúc: 2019-11-08 20:24:21 Xem câu hỏi

*\(M=1+3+3^2+3^3+...+\)\(3^{19}=4+3^2+3^3+...+3^{19}\)

Ta có \(3^2⋮3^2=9,3^3⋮3^2=9,...,3^{19}⋮3^2=9\)nhưng \(4⋮̸9\)

=> \(M⋮̸̸9\)

*\(M=1+3+3^2+...+3^{19}\)

        \(=\left(1+3+3^2+3^3\right)+\left(3^4+3^5+3^6+3^7\right)\)\(+...+\left(3^{16}+3^{17}+3^{18}+3^{19}\right)\)

         \(=40+3^4\left(1+3+3^2+3^3\right)+...+\)\(3^{16}\left(1+3+3^2+3^3\right)\)

         \(=40\left(1+3^4+...+\right)3^{16}⋮40\)

=>\(M⋮40\)

Vào lúc: 2019-11-07 21:32:38 Xem câu hỏi

Tự vẽ hình, viết GT,KL

a) Ta có tam giác ABC có AB=AC

=> t/g ABC cân tại A

=> ^ABC=^ACB mà M thuộc BC 

=> ^ABM=^ACM

Xét t/g ABM và ACM có:

        AB=AC (gt)

        ^ABM=^ACM (cmt)

        MB=MC ( M là trung điểm BC)

=> t/g ABM=t/g ACM (c.g.c)

b) Vì t/g ABM =t/gACM (câu a)

=> ^AMB=^AMC ( 2 góc tương ứng )

mà ^AMB+^AMC=180' ( 2 góc kề bù)

=> ^AMB=^AMC = 90'

=> AM vuông góc BC

Vào lúc: 2019-11-06 20:09:04 Xem câu hỏi

\(\frac{12x-15y}{7}=\frac{20z-12x}{9}=\)\(\frac{15y-20z}{11}=\frac{12x-15y+20z-12x+15y-20z}{7+9+11}\)\(=0\)

\(\Rightarrow\hept{\begin{cases}12x-15y=0\\20z-12x=0\\15y-20z=0\end{cases}}\)\(\Rightarrow12x=15y=20z\)

=>\(12x:60=15y:60=20z:60\)

=>\(\frac{x}{5}=\frac{y}{4}=\frac{z}{3}=\frac{x+y+z}{5+4+3}=\frac{48}{12}=4\)

=> \(\hept{\begin{cases}x=4.5=20\\y=4.4=16\\z=3.4=12\end{cases}}\)

Vào lúc: 2019-11-05 19:40:26 Xem câu hỏi

Ta có \(\frac{x}{5}=\frac{y}{5}\Rightarrow x=y\)

=> x+y= 16

=> 2x=16

=> x=8

=>y=8

Vào lúc: 2019-11-04 21:00:10 Xem câu hỏi

Sorry, mk nhầm

\(\left(a+b\right)^5=a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+\)\(5ab^4+b^5\)

Vào lúc: 2019-11-04 20:50:09 Xem câu hỏi

\(\left(a+b\right)^5=a^5+5a^4b+10a^3b^2+10a^2b^3+5ab^4+b^5\)\(b^5\)

Vào lúc: 2019-11-03 21:10:38 Xem câu hỏi

\(\left(\frac{3}{4x}+\frac{1}{2}\right)^2\ge0\)      \(\forall x\)

=> \(\left(\frac{3}{4x}+\frac{1}{2}\right)^2-2\ge-2\)    \(\forall x\)

hay \(B\ge-2\)    \(\forall x\)

\(MinB=-2\Leftrightarrow\)\(\frac{3}{4x}+\frac{1}{2}=0\Leftrightarrow x=-\frac{3}{2}\)

Trang trước Trang tiếp theo