Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

✰_๖ۣۜLụ¢ ๖ۣۜLү✰

Điểm hỏi đáp: 75

Ngày
Điểm

Tổng: 75 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 0

Những câu trả lời của ✰_๖ۣۜLụ¢ ๖ۣۜLү✰:

Vào lúc: 2020-02-03 10:32:18 Xem câu hỏi

Trả lời :

a , 3x - 5 = -8 -18

=> 3x - 5 = - 26

=> 3x = -21

=> x = -7

Vậy x = -7

b , | x | - 10 = - 3

=> | x | = 7

\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=7\\x=-7\end{cases}}\) 

Vậy x = 7 hoặc x = - 7

Vào lúc: 2019-11-16 12:36:24 Xem câu hỏi

Trl

2n = 16

2n = 24

=> n = 4

15n = 225

15n = 152

=> n = 2

_Hc tốt

Vào lúc: 2019-10-18 15:24:52 Xem câu hỏi

các bạn ơi

kiến thức chắc bạn Cậu chủ facebook và uyen phuong nhầm thôi mà sao các bạn phải k cho cho 2 bạn ấy

các bạn đừng k sai nữa :(

Vào lúc: 2019-10-18 15:02:47 Xem câu hỏi

bài làm

a/ x . 5 - x . 2 = 120

=> x . 3 = 120

=> x = 120 : 3

=> x = 40

b / x . 5 + x . 2 = 49

=> x . 7 = 49

=> x = 49 : 7

=> x = 7

c / 28 . x - x . 17 - x =250

=> 11.x - x = 250

=> 10.x = 250

=> x = 250 : 10

=> x = 25


 

Vào lúc: 2019-10-18 14:59:54 Xem câu hỏi

đáp án

(x+1)2 - (x+1)

=(x+1) . (x+1 -1)

= (x+1) .x 

Vào lúc: 2019-10-18 14:57:48 Xem câu hỏi

bài làm

5x + 3 - |6x-4|

= 5x + 3 - 6x - 4

= (5x -6x) + (3+4)

=x+7

Học tốt nhé

Vào lúc: 2019-10-18 14:56:34 Xem câu hỏi

bài làm

\(\frac{3}{7}\)\(\frac{4}{9}\)\(\frac{3.4}{7.9}\)\(\frac{12}{63}\)\(\frac{4}{21}\)( cái này là rút gọn 12 / 63 nhé)

Hok tốt nhé

Vào lúc: 2019-10-11 12:14:32 Xem câu hỏi

Ta gọi số đó là x 

Ta có : 

x ; 6 x 2 = 24

x : 6 = 24 : 2

x : 6 = 12

x = 12 x 6

x = 72

Vậy x = 72

Vào lúc: 2019-10-11 12:10:26 Xem câu hỏi

( x - 1 ) .  ( x + 2 ) = 0

=> \(\orbr{\begin{cases}x-1=0\\x+2=0\end{cases}}\)=> \(\orbr{\begin{cases}x=0+1\\x=0-2\end{cases}}\)=> \(\orbr{\begin{cases}x=1\\x=-2\end{cases}}\)

Vậy biểu thức có 2 giá trị thỏa mãn : x = 1 ; x = -2

Vào lúc: 2019-10-11 12:07:51 Xem câu hỏi

Bốn gói bánh cân nặng số gam là : 250 .  4 = 1000 ( gam )

55 gói kẹo cân nặng số gam là : 200 . 55 = 11 000 ( gam )

Cả bánh và kẹo cân nặng số ki-lô-gam là : 11 000 + 1000 = 12 000 ( g )

Đổi : 12 000 g = 12 kg

Đáp số : 12 kg

Vào lúc: 2019-10-11 12:04:19 Xem câu hỏi

Các số tự nhiên vừa lớn hơn 1017 và bé hơn 1022 là :

1018 ; 1019 ; 1020 ; 1021

Học tốt nhé >.-

Vào lúc: 2019-10-11 12:03:11 Xem câu hỏi

x2 - 5x + 6

= x2 - 2x - 3x + 6 

= x. ( x - 2 ) - 3 . ( x - 2 )

= ( x - 2 ) . ( x - 3 )

Vào lúc: 2019-10-10 13:54:29 Xem câu hỏi

x^2 - 12x = -36

=> x^2 - 12x + 36 = -36 + 36

=> ( x - 6)2 = 0

=> x - 6 = 0

=> x = 0

Học tốt nhé

Vào lúc: 2019-10-10 13:52:19 Xem câu hỏi

8 /7 + 4 / 7 . ( -6 ) / 11 - 4 / 7 . 5 / 11

= 8 / 7 + 4 /7 . ( -6 / 11 - 5 / 11 )

= 8 / 7 - 4 / 7

= 4 / 7

Học tốt nhé

Vào lúc: 2019-10-10 13:50:53 Xem câu hỏi

x . ( x + y ) + 4x + 4y

= x . (  x + y ) + 4x . ( x + y )

= ( x + 4 ) . ( x + y )

Học tốt nhé >.-

Vào lúc: 2019-10-10 13:47:26 Xem câu hỏi

= 94 nhé

Bạn tham khảo cách làm của 3 bạn kia rất là đúng nhé

Học tốt nhé

Vào lúc: 2019-10-10 13:44:57 Xem câu hỏi

0, 3 tấn = 3000 Newton

5 kg = 50 Newton

250 g = 2,5 Newton

Vào lúc: 2019-10-10 13:44:10 Xem câu hỏi

Trả lời :

Bạn Xuka làm rất là đúng nha Bánh Bèo tham khảo của bạn Xuka nhé :)

Bạn học tốt nhé

Vào lúc: 2019-10-07 20:28:17 Xem câu hỏi

Trả lời :

Tưởng rằng chị ngã em nâng

Ai dè chị ngã em bưng miệng cười

Có đúng không bạn