Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Nguyệt

Điểm hỏi đáp: 303

Ngày 27 - 05 28 - 05
Điểm 3 0

Tổng: 303 | Điểm tuần: 3 | Trả lời 7 ngày qua: 5 | Lượt trả lời trong tháng: 13

Lượt trả lời trong 3 tháng: 340

Những câu trả lời của Nguyệt:

Vào lúc: 2020-05-27 22:29:53 Xem câu hỏi

Nếu ko thấy 2 câu cuối bn ấn vào thống kê hỏi đáp của t nhé!

Vào lúc: 2020-05-27 22:26:00 Xem câu hỏi

Chia động từ???

1.my mother .......wasn't......(not be) at home five days ago.

2.we......traveled.......(travel) to Hue last month.

3.I....haven't seen.......(not see) her since yesterday.

Vào lúc: 2020-05-27 22:23:35 Xem câu hỏi

a) Diện tích hình tròn là :

             3,2 x 3,2 x 3,14 = 32,1536 (cm2)

b) Bán kính hình tròn là :

            4,8 : 2 = 2,4 (cm)

Diện tích hình tròn là :

        2,4 x 2,4 x 3,14 = 18,0864 (cm2)

                                  Đáp số : ...

Vào lúc: 2020-05-27 22:20:02 Xem câu hỏi

Bài giải :

Hiệu số tuổi của con và mẹ không thay đổi theo thời gian nên 2 năm nữa mẹ vẫn hơn con 28 tuổi

Hiệu số phần bằng nhau là :

         5 - 1 = 4 (phần)

Tuổi mẹ 2 năm nữa là :

        28 : 4 x 5 = 35 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là :

       35 - 2 = 33 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là :

        33 - 28 = 5 (tuổi)

                      Đáp số : Mẹ : 33 tuổi ;

                                    Con : 5 tuổi.

Vào lúc: 2020-05-27 22:13:35 Xem câu hỏi

Đề : Tìm x???

\(\frac{2}{3}x+\frac{1}{4}x=\frac{-22}{27}\)

\(x\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{4}\right)=\frac{-22}{27}\)

\(x\left(\frac{8}{12}+\frac{3}{12}\right)=\frac{-22}{27}\)

\(x.\frac{11}{12}=\frac{-22}{27}\)

\(x=\frac{-22}{27}\div\frac{11}{12}\)

\(x=\frac{-22}{27}.\frac{12}{11}\)

\(x=\frac{-8}{9}\)

Vậy \(x=-\frac{8}{9}\).

Vào lúc: 2020-05-08 22:27:59 Xem câu hỏi

S2 thế này đúng không bạn?

S2 = 3 - 32 + 33 - 34 + ... - 32012

3S2 = 32 - 33 + 34 - 35 + ... - 32013 

3S2 + S2 = 32 - 33 + 34 - 35 + ... - 32013 + 3 - 32 + 33 - 34 + ...  - 32012

4S2 = 3 - 32015

\(\Rightarrow\)S2 = \(\frac{3-3^{2015}}{4}\).

Vào lúc: 2020-05-08 22:14:26 Xem câu hỏi

Biến đổi để giống bên kia rồi làm sao cho kết quả không đổi

Vào lúc: 2020-05-06 22:09:01 Xem câu hỏi

Tìm x :

x - 2 = -47 - 4x

x + 4x = -47 + 2

5x = -45

x = -45 : 5

x = -9

Vậy x = -9.

Tìm n thuộc Z :

Ta có : n-4 chia hết cho n+3

=> n+3-7 chia hết cho n+3

=> 7 chia hết cho n+3

=> n+3 thuộc Ư(7) = { -7 ; -1 ; 1 ; 7 }

=> n thuộc { -10 ; -4 ; -2 ; 4 }

Vậy n thuộc { -10 ; -4 ; -2 ; 4 }

Vào lúc: 2020-05-05 09:36:35 Xem câu hỏi

Bài giải :

Đáy bé thửa ruộng là :

        60 x 2 : 5 = 24 (m)

Chiều cao thửa ruộng là :

           24 x 3 : 4 = 18 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

         ( 60 + 24 ) x 18 : 2 = 756 (m2)

                                       Đáp số : 756m2.

Vào lúc: 2020-05-03 22:15:54 Xem câu hỏi

Nếu đề là tìm x thì làm như sau :

\(\frac{3}{x}=\frac{5}{2x-1}\)

\(\Leftrightarrow3\left(2x-1\right)=x.5\)

\(\Leftrightarrow6x-3=5x\)

\(\Leftrightarrow6x-5x=3\)

\(\Leftrightarrow x=3\)

Vậy x = 3.

Vào lúc: 2020-05-03 16:05:49 Xem câu hỏi

\(A=\frac{1}{2016.2015}+\frac{1}{2015.2014}+\frac{1}{2014.2013}+...+\frac{1}{1.2}\)

\(=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+...+\frac{1}{2014}-\frac{1}{2015}+\frac{1}{2015}-\frac{1}{2016}\)

\(=1-\frac{1}{2016}=\frac{2015}{2016}\)

Vậy \(A=\frac{2015}{2016}\).

Vào lúc: 2020-05-01 22:17:25 Xem câu hỏi

1. d     3. d

2. d     4. c

Vào lúc: 2020-05-01 22:14:53 Xem câu hỏi

110. Chọn D

111. Chọn A

112. Chọn C

113. Chọn A

114. Chọn A

115. Chọn B

Vào lúc: 2020-04-29 20:50:36 Xem câu hỏi

a) -125 + 100 + 80 + 125 + 20

= ( -125 + 125 ) + ( 80 + 20 ) + 100

= 0 + 100 + 100

= 200

b) 27 + 55 + (-17) + (-55)

= [ 27 + (-17) ] + [ 55 +(-55) ]

= 10 + 0 

= 10

c) -92 + (-251) + (-8) + 251

= [ -92 + (-8) ] + ( -251 + 251 )

= -100 + 0 

= -100

d) -31 + (-95) + 131 + (-5)

= ( -31 + 131 ) + [ -95 + (-5) ]

= 100 + (-100) = 0

Vào lúc: 2020-04-29 20:45:51 Xem câu hỏi

Bài giải :

Nhân cả tử và mẫu của phân số \(\frac{7}{9}\)với 4, ta được phân số : \(\frac{28}{36}\)

Nhân cả tử và mẫu của phân số \(\frac{8}{9}\)với 4, ta được phân số : \(\frac{32}{36}\)

Ta có : \(\frac{28}{36}< \frac{29}{36}< \frac{30}{36}< \frac{31}{36}< \frac{32}{36}\)

Rút gọn các phân số này, ta có : \(\frac{7}{9}< \frac{29}{36}< \frac{5}{6}< \frac{31}{36}< \frac{8}{9}\)

Vậy các phân số cần tìm là \(\frac{29}{36}\)\(\frac{5}{6}\) và \(\frac{31}{36}\).

Vào lúc: 2020-04-28 11:25:53 Xem câu hỏi

Tớ hiểu đề sai nên làm không đúng, bạn tham khảo bài làm của bạn kia nhé, bạn Quỳnh làm đúng rồi.

Vào lúc: 2020-04-28 11:14:35 Xem câu hỏi

\(\frac{3}{15}+\frac{2}{5}=\frac{1}{5}+\frac{2}{5}=\frac{3}{5}\)

Vào lúc: 2020-04-28 11:13:27 Xem câu hỏi

\(-\frac{12}{n}\) có giá trị nguyên khi -12\(⋮\)n

\(\Rightarrow n\inƯ\left(-12\right)=\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm4;\pm6;\pm12\right\}\)

Vậy \(n\in\left\{\pm1;\pm2;\pm3;\pm4;\pm6;\pm12\right\}\)thì phân số \(-\frac{12}{n}\)có giá trị nguyên.

\(\frac{15}{n-2}\) có giá trị nguyên khi 15\(⋮\)n-2

\(\Rightarrow n-2\inƯ\left(15\right)=\left\{\pm1;\pm3;\pm5;\pm15\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{1;3;-1;5;-3;7;-13;17\right\}\)

Vậy \(n\in\left\{1;3;-1;5;-3;7;-13;17\right\}\)thì phân số \(\frac{15}{n-2}\) có giá trị nguyên.

Phần cuối tương tự như phần thứ 2 nên bạn tự làm nhé!

Vào lúc: 2020-04-27 08:18:40 Xem câu hỏi

\(-\frac{3}{2n-1}\) là số nguyên \(\Leftrightarrow\)-3\(⋮\)2n-1

\(\Rightarrow2n-1\inƯ\left(-3\right)=\left\{\pm1;\pm3\right\}\)

\(\Rightarrow2n\in\left\{0;2;-2;4\right\}\)

\(\Rightarrow n\in\left\{0;1;-1;2\right\}\)

Vậy \(n\in\left\{0;1;-1;2\right\}\)

Vào lúc: 2020-04-27 08:15:12 Xem câu hỏi

Bài giải :

Chiều dài hình chữ nhật là :

          2,6 : ( 5 - 4 ) x 5 = 13 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

          13 - 2,6 = 10,4 (m)

Chu vi hình chữ nhật là :

       ( 13 + 10,4 ) x 2 = 46,8 (m)

Diện tích hình chữ nhật là :

         13 x 10,4 = 135,2 (m2)

                          Đáp số : Chu vi : 46,8m ;

                                         Diện tích : 135,2m2.

Trang trước Trang tiếp theo