Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

Trần Khánh Vy

Điểm hỏi đáp: 22

Ngày 12 - 11 15 - 11 16 - 11 17 - 11 18 - 11
Điểm 3 0 0 1 0

Tổng: 22 | Điểm tuần: 4 | Trả lời 7 ngày qua: 19 | Lượt trả lời trong tháng: 55

Lượt trả lời trong 3 tháng: 171

Những câu trả lời của Trần Khánh Vy:

Vào lúc: 2019-11-18 21:34:54 Xem câu hỏi

Chọn C

Vì khối lượng riên kí hiệu là kg/m3

Vào lúc: 2019-11-18 21:33:50 Xem câu hỏi

(9-x)3=64

(9-x)3=43

=>9-x=4

       x=9-4

       x=5

Vậy x=5

Vào lúc: 2019-11-18 12:58:47 Xem câu hỏi

3x+2-3x+1+3x=1701

3x.32-3x.3+3x=1701

3x.(32-3+1)=1701

3x.(9-3+1)=1701

3x.7=1701

3x=1701:7

3x=243

3x=35

Suy ra:x=5

Vậy x=5

Vào lúc: 2019-11-18 12:53:48 Xem câu hỏi

138.247+138.54-138

=138(247+54-1)

=138.300

=41400

Vào lúc: 2019-11-17 21:33:42 Xem câu hỏi

3(x-5)2=108

(x-5)2=108:3

(x-5)2=36

(x-5)2=66

\(\Rightarrow\)x-5=6

           x=6+5

            x=11

Vậy x=11.

Vào lúc: 2019-11-17 21:29:03 Xem câu hỏi

Ta có: B=2+22+23+...+22018

             =(2+22)+(23+24)+...+(22017+22018)

              =2(1+2)+23(1+2)+...+22017(1+2)

              =2.3+23.3+...+22017.3

Vì 3\(⋮\)3 nên 2.3+23.3+...+22017.3 chia hết cho 3

hay B chia hết cho 3

Vậy B chia hết cho 3.

Vào lúc: 2019-11-17 12:30:37 Xem câu hỏi

\(\frac{3^2.3^8}{27^3}\)=\(\frac{3^{10}}{27^3}\)=\(\frac{3^{10}}{\left(3^3\right)^3}\)=\(\frac{3^{10}}{3^9}\)=3

Mà \(\frac{3^2.3^8}{27^3}\)=3x

\(\Rightarrow\)3=3x

\(\Rightarrow\)x=1

Vậy x=1.

Vào lúc: 2019-11-16 21:40:15 Xem câu hỏi

Ta có: x+80\(⋮\)x+3

\(\Rightarrow\)(x+3)+77\(⋮\)x+3

Vì x+3\(⋮\)x+3

\(\Rightarrow\)77\(⋮\)x+3

\(\Rightarrow\)x+3\(\in\)Ư(77)={1;7;11;77}

+) Nếu x+3=1   (loại)

+) Nếu x+3=7

                x=4    (thỏa mãn)

+) Nếu x+3=11

                 x=8  (thỏa mãn)

+) Nếu x+3=77

                 x=74 (thỏa mãn)

 Vậy x\(\in\){4;8;74}

Vào lúc: 2019-11-15 20:46:09 Xem câu hỏi

Ta có: 10!=1.2.3...10

Có 2.5 và 1.10 đều bằng 10 nên 10! có 2 chữ số 0.

Vậy 10! có 2 chữ số 0.

Vào lúc: 2019-11-15 20:41:22 Xem câu hỏi

Gọi số học sinh cần tìm là: a(học sinh).Điều kiện: a\(\in\)N*;300\(\le\)a\(\le\)400.

Vì khi xếp hàng 12,15,18 đều vừa đủ nên ta có: \(\hept{\begin{cases}a⋮12\\a⋮15\\a⋮18\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)a\(\in\)BC(12,15,18)

Ta có: 12=22.3

            15=3.5

             18=2.32

\(\Rightarrow\)BCNN(12,15,18)=22.32.5=180

\(\Rightarrow\)BC(12,15,18)=B(180)={0;180;360;540;...}

\(\Rightarrow\)a\(\in\){0;180;360;540;...}

Mà 300\(\le\)a\(\le\)400

\(\Rightarrow\)a=360

Vậy số học sinh khối 6 là 360.

Vào lúc: 2019-11-15 20:34:07 Xem câu hỏi

Vì giữa 2 số có 20 số tự nhiên khác nên hiệu của 2 số đó là 21.

Số lớn là:

     (2009+21):2=1015

Số bé là:

     1015-21=994

                   Đáp số: 2 số đó là 1015 và 994.

Vào lúc: 2019-11-15 20:28:57 Xem câu hỏi

Ta có:11.21.31....91-111

Vì 21\(⋮\)3 nên 11.21.31...91\(⋮\)3

Mà 111\(⋮\)3

\(\Rightarrow\)11.21.31...91-111\(⋮\)3

Vậy 11.21.31...91-111\(⋮\)3.

Chúc bạn học tốt!

Vào lúc: 2019-11-14 21:29:57 Xem câu hỏi

Nếu đề bài là: Chứng minh rằng.

Ta có:1112=\(\overline{...1}\)

          20152016=\(\overline{...5}\)

Mà \(\left(\overline{...1}\right)\)+\(\left(\overline{...5}\right)\)=\(\overline{...6}\)\(⋮\)2

\(\Rightarrow\)1112+20152016\(⋮\)2

Vậy 1112+20152016\(⋮\)2.

Vào lúc: 2019-11-14 12:38:50 Xem câu hỏi

Đề bài là gì thế bạn?

Vào lúc: 2019-11-13 22:06:49 Xem câu hỏi

Theo bài ra, ta có:\(\hept{\begin{cases}15-1⋮n\\23-2⋮n\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)\(\hept{\begin{cases}14⋮n\\21⋮n\end{cases}}\)

\(\Rightarrow\)n\(\in\)ƯC(14,21)

Ta có:14=2.7

          21=3.7

\(\Rightarrow\)ƯCLN(14,21)=7

\(\Rightarrow\)ƯC(14,21)=Ư(7)={1;7}

\(\Rightarrow\)n\(\in\){1;7}

Mà 15 và 23 chia hết cho 1.

\(\Rightarrow\)n=7

Vậy n=7.

Vào lúc: 2019-11-12 21:52:33 Xem câu hỏi

Tại sao lại là tìm ước chung của 39?

Vào lúc: 2019-11-12 21:50:21 Xem câu hỏi

Ta có:9999931999=9999933.(9999934)499=\(\left(\overline{...7}\right)\).\(\left(\overline{...1}\right)\)=\(\overline{...7}\)

          5555571997=555557.(5555574)499=\(\left(\overline{...7}\right)\).\(\left(\overline{...1}\right)\)=\(\overline{...7}\)

Mà \(\left(\overline{...7}\right)\)-\(\left(\overline{...7}\right)\)=\(\overline{...0}\)\(⋮\)5

Vậy 9999931999-5555571997\(⋮\)5.

Vào lúc: 2019-11-12 21:37:06 Xem câu hỏi

Từ nhiều nghĩa là từ có 2 nghĩa: nghĩa gốc và nghĩa chuyển

Vào lúc: 2019-11-12 21:35:00 Xem câu hỏi

Vì n-1 \(⋮\)6

\(\Rightarrow\)n-1\(\in\)B(6)={0;6;12;18;24;30;36;...}

\(\Rightarrow\)n\(\in\){1;7;13;19;25;31;37;...}

Vậy n\(\in\){1;7;13;19;25;31;37;...}

Vì n+1\(⋮\)7

\(\Rightarrow\)n+1\(\in\)B(7)={0;7;14;21;28;...}

\(\Rightarrow\)n\(\in\){6;13;20;27;...}

Vậy n\(\in\){6;13;20;27;...}

Vào lúc: 2019-11-10 21:00:03 Xem câu hỏi

a)Ta có:A=3+32+33+...+318

            =(3+32)+(33+34)+...+(317+318)

            =3(1+3)+33(1+3)+...+317(1+3)

            =3.4+33.4+...+317.4

Vì 4\(⋮\)4 nên 3.4+33.4+...+317.4\(⋮\)4

hay A\(⋮\)4

Ta có:A=3+32+33+...+318

            =(3+32+33)+(34+35+36)+...+(316+317+318)

            =3(1+3+32)+34(1+3+32)+...+316(1+3+32)

            =3.13+34.13+...+316.13

Vì 13\(⋮\)13 nên 3.13+34.13+...+316.13\(⋮\)13

hay A\(⋮\)13

Vậy A chia hết cho 4, 13.

Trang trước Trang tiếp theo