Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

[ Hải Vân ]

Điểm hỏi đáp: 283

Ngày 28 - 05
Điểm 0

Tổng: 283 | Điểm tuần: 0 | Trả lời 7 ngày qua: 0 | Lượt trả lời trong tháng: 0

Lượt trả lời trong 3 tháng: 8

Những câu trả lời của [ Hải Vân ]:

Vào lúc: 2020-02-17 15:35:55 Xem câu hỏi

7,8.0,35+0,35.2,1+0,35.0,1

=0,35.(7,8+2,1+0,1)

=0,35.10

=3,5

[ hải vân]

~ study well~

Vào lúc: 2020-02-17 15:32:56 Xem câu hỏi

\(\frac{x-3}{y-2}=\frac{3}{2}\)

=>2.(x-3)=3.(y-2)

=>2x-6=3y-6

=> 2x-3y=-6+6

2x-3y=0

=>2x=3y

\(\frac{x\:\:\:\:\:\:\:\:}{3}=\frac{y}{2}\)

Mà x-y=4

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau:

\(\frac{x}{3}=\frac{y}{2}=\frac{x-y}{3-2}=4\)

=>\(\frac{x}{3}=4=>x=4.3=12\)

=>\(\frac{y}{2}=4=>y=4.2=8\)

Vậy x=12

       y=8

~ study well~

[ hải vân]

Vào lúc: 2020-02-17 15:09:37 Xem câu hỏi

Take a bath là tắm

=> take a hot bath là tắm nước nóng 

Study well

[ hải vân]

Vào lúc: 2020-02-17 15:06:23 Xem câu hỏi

4(x+3)=-7x+17

4x+12=-7x+17

4x+7x=17-12

11x     =5

=> x=5:11

      \(x=\frac{5}{11}\)

Vậy \(x=\frac{5}{11}\)

Study well.

[ hải vân]

Vào lúc: 2020-02-17 14:53:13 Xem câu hỏi

c) -69+53+46+(-94)+(-14)+78

=[(53+46)+(-69)]+[(-94)+(-14)+78]

=[99+(-69)]+[(-108+78]

=30+(-30)

=0

[ hải vân]

# hok tốt#

Vào lúc: 2020-02-17 10:59:46 Xem câu hỏi

1. Won't eat

2. Won't listen

3. Won't drink 

4. Won't rain

5. Won't ask

6.Won't test

VI.

1. When will Megan be famous ?

2. Will they visit their grandparents?

3. Will we meet Rihanna?

4. Will I earn lots of money?

5 Who will drive us into town?

6. Will you meet that boy?

[ hải vân]

# HOK TỐT#

Vào lúc: 2020-02-17 10:48:07 Xem câu hỏi

1. Was the theatre built 2 years ago?

2. The palace was designed by a French architect

[ hải vân]

# chúc bạn hok tốt#

Vào lúc: 2020-02-15 10:45:03 Xem câu hỏi

1. Washes

2. Were

3. Listened

4. Did he have

5. Took

6. Chats

7. Did Liz buy

8. Did they see

9. Goes

10. Won't eat

[ hải vân]

# hok tốt#

Vào lúc: 2020-01-18 18:50:58 Xem câu hỏi

B=5+2(x-2019)2020

Vì (x-2019)2020 ≥0

=>5+(x-2019)2020 ≥5

Để B đạt Min 

=>x-2019=0

=>x=2019

Vậy MinB=5 <=>x=2019

Vào lúc: 2020-01-18 18:45:29 Xem câu hỏi

A=3(x-4)4

Vì (x-4)4 ≥0

=>3(x-4)4 ≥0

Vậy MinA=0

Vào lúc: 2020-01-15 13:46:30 Xem câu hỏi

|3+x|+|x-y|=0

Vì |3+x| \(\ge\) 0

|x-y| \(\ge\)0

Mà |3+x|+|x-y|=0

=>3+x=0  và x-y=0

=>x=0-3  và -3-y=0

=>x=-3 và y=-3

Vậy x=-3, y=-3

Vào lúc: 2020-01-15 13:37:30 Xem câu hỏi

Gọi số gạo ban đầu của hai kho lần lượt là a và b

=>a+b=155

khi đó, b=155-a

=>a+8=b+17

=>a+8=155-a+17

=>a+a=155+17-8

=>2a=164

=>a=82

=>b=155-82=73

Vậy...

@họctốt@

Vào lúc: 2020-01-15 13:33:24 Xem câu hỏi

x+3 chia hết x+1

Ta có: x+3=x+1+2 

Vì x+1 chia hết x+1

=>2 chia hết x+1

=>x+1 là Ư(2)

=>Ư(2)={-1;1;-2;2}

Còn lại lập bảng nhoa!

Vào lúc: 2019-12-28 15:21:58 Xem câu hỏi

Ta có:

A=x-y+z+1

B=x-2

Vì a=b

=>x-y+z+1=x-2

=>z-y=x-2-x-1

=>z-y=(x-x)-(2+1)

=>z-y=-3

Mik ko hỉu chỗ này. 

Vào lúc: 2019-12-06 19:25:48 Xem câu hỏi

Đô thị hóa tự phát diễn ra nhiều ở châu Phi=> câu hỏi của bn mk chx hok

Vào lúc: 2019-11-17 07:05:40 Xem câu hỏi

a. A=|x-2|+x+5

Vì |x-2| ≥0

=>|x-2|+x+5≥x+5

Vậy GTNN của A=x+5 khi x-2=0

                                             => x=2

Vậy GTNN của A =2+5=7

       Khi x=2

Hok tốt!!!!!

Vào lúc: 2019-10-27 18:31:48 Xem câu hỏi

1. Đáp án đúng là A

2. 

Nghĩa gốc: Cây nhãn kia thật to

Nghĩa chuyển : Cây bút của Mai mới đẹp làm sao!

~hok tốt~

Vào lúc: 2019-10-27 18:20:34 Xem câu hỏi

Ta có: \(99^{20}=\left(99^2\right)^{10}=9801^1^0\)

Vì  9801<9999

=>980110<999910

=>9920<999910

Vậy 9920<999910

#hok tốt#

Vào lúc: 2019-10-27 18:16:30 Xem câu hỏi

Trả lời:

Đơn vị đo lực là Niuton

Kí hiệu là : N

Hok tốt

Vào lúc: 2019-10-27 17:56:48 Xem câu hỏi

1.I/ not go/ school/ on time/ everyday/

=> I don't go to school on time everyday

2.they/ plant/ trees/ the / garden/ rightnow/

=> they are planting trees in the garden rightnow

3. How long/ you/ stay/ Sam Son seaside/ this week/?/

=> How long do you stay in Sam Son seaside this week?

4. She/ not have/ a test/  tuesday

=> She didn't have a test on tuesday

Trang trước Trang tiếp theo