Thống kê điểm hỏi đáp trong tuần qua.

H͟A͟N͟ S͟A͟R͟A͟

Điểm hỏi đáp: 269

Ngày
Điểm

Tổng: 269 | Điểm tuần: | Trả lời 7 ngày qua: 1 | Lượt trả lời trong tháng: 1

Lượt trả lời trong 3 tháng: 148

Những câu trả lời của H͟A͟N͟ S͟A͟R͟A͟:

Vào lúc: 2019-11-17 07:05:40 Xem câu hỏi

a. A=|x-2|+x+5

Vì |x-2| ≥0

=>|x-2|+x+5≥x+5

Vậy GTNN của A=x+5 khi x-2=0

                                             => x=2

Vậy GTNN của A =2+5=7

       Khi x=2

Hok tốt!!!!!

Vào lúc: 2019-10-27 18:31:48 Xem câu hỏi

1. Đáp án đúng là A

2. 

Nghĩa gốc: Cây nhãn kia thật to

Nghĩa chuyển : Cây bút của Mai mới đẹp làm sao!

~hok tốt~

Vào lúc: 2019-10-27 18:20:34 Xem câu hỏi

Ta có: \(99^{20}=\left(99^2\right)^{10}=9801^1^0\)

Vì  9801<9999

=>980110<999910

=>9920<999910

Vậy 9920<999910

#hok tốt#

Vào lúc: 2019-10-27 18:16:30 Xem câu hỏi

Trả lời:

Đơn vị đo lực là Niuton

Kí hiệu là : N

Hok tốt

Vào lúc: 2019-10-27 17:56:48 Xem câu hỏi

1.I/ not go/ school/ on time/ everyday/

=> I don't go to school on time everyday

2.they/ plant/ trees/ the / garden/ rightnow/

=> they are planting trees in the garden rightnow

3. How long/ you/ stay/ Sam Son seaside/ this week/?/

=> How long do you stay in Sam Son seaside this week?

4. She/ not have/ a test/  tuesday

=> She didn't have a test on tuesday

Vào lúc: 2019-10-27 17:37:15 Xem câu hỏi

1.I play football every afternoon after school

Trả lời:

câu hỏi:  What do you do every afternoon after school?

#hok tốt#

Vào lúc: 2019-10-27 16:39:36 Xem câu hỏi

1.\(\frac{9^2.27^4}{3.81^3}=\frac{\left(3^2\right)^2.\left(3^3\right)^4}{3.3^4}=\frac{3^4.3^{12}}{3^5}=\frac{3^{16}}{3^5}=3^1^1\)

2. Gọi số h/s lớp 7A là a

            số h/s lớp 7B là b

            số h/s lớp 7C là c

Vì số h/s 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6

=>\(\frac{a}{4}=\frac{b}{5}=\frac{c}{6}\)

Vì khối 7 có 112 h/s  

=> a+b+c=112

Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau

\(\frac{a}{4}=\frac{b}{5}=\frac{c}{6}=\frac{a+b+c}{4+5+6}=\frac{112}{15}\)

Đoạn này ra lẻ nhé bạn nên bn xem lại đề đi nhé!

Chúc bn hok tốt!

Vào lúc: 2019-10-27 14:03:14 Xem câu hỏi

\(K=\frac{1}{4}+\frac{1}{12}+\frac{1}{24}+\frac{1}{40}+\frac{1}{60}+\frac{1}{84}+\frac{1}{112}\)

\(=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\frac{1}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{42}+\frac{1}{56}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+\frac{1}{4.5}+\frac{1}{5.6}+\frac{1}{6.7}+\frac{1}{7.8}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\left(1-\frac{1}{8}\right)\)

\(=\frac{1}{2}.\frac{7}{8}\)

\(=\frac{7}{16}\)

Vào lúc: 2019-10-24 14:23:06 Xem câu hỏi

1+2+3+.........+x=28

(1+x).[(x-1):1+1]:2=28

(1+x).(x-1+1):2=28

(1+x).x:2=28

(x+1).x=28.2

(x+1).x=7.8

=>x=7;x+1=8

Vậy x=7

Vào lúc: 2019-10-23 13:53:34 Xem câu hỏi

a)ta có: DMB+DME+CME=180°

               =>DMB+CME=180°-70°

                                        =110°               (1)

Xét tam giác DMB có:BDM+DBM+DMB=180°(định lí tổng 3 góc tam giác)

                                          =>DMB+BDM=180°-70°=110°             (2)

Từ (1) và (2)

=> BDM=CME

b) xét tam giác ABC có: A+B+C=180°

                     =>                            C=180°-40°-70°=70°

xét tam giác CEM có: C+CEM+EMC=180°

                                      =>CEM+EMC=180°-70°=110°           (3)

Từ (1) và (3)

=>BMD=CEM 

Vào lúc: 2019-10-22 19:49:20 Xem câu hỏi

1.has

2.is

3.is

4.s

5.does never/bite

6.barks

7.is

8.doesn't

9.plays

10.became

11.just/ slept

12.are

13.doesn't let sometimes is

Hok tốt

Vào lúc: 2019-10-22 19:31:16 Xem câu hỏi

1.B

2.A

3.C

Hok tốt

~jada~

Vào lúc: 2019-10-22 19:30:32 Xem câu hỏi

1.B 2.A 3.C Hok tốt #jada#

Vào lúc: 2019-10-22 19:16:14 Xem câu hỏi

1.works

2.play

3.eats

4.don't go

5.does work

6.gets

7.go

8. brushes

9. gets

10.goes

11.does/ go

12.doesn't have

13. lives

Hok tốt

Vào lúc: 2019-10-22 19:10:23 Xem câu hỏi

Con lợn cân nặng:

       \(320.\frac{1}{4}=80\left(kg\right)\)

Vậy cả 2 con cân nặng:

       \(320+80=400\left(kg\right)\)

Đ/s: 400kg

Hok tốt

Vào lúc: 2019-10-22 19:06:21 Xem câu hỏi

Đáp án B

Khi 2 đường thẳng cắt nhau sẽ tạo thành 2 cặp góc đối đỉnh

Hok tốt

# jada#

Vào lúc: 2019-10-22 19:03:01 Xem câu hỏi

Vì 0<2

=>0.05<0.2

Vậy 0.05<0.2

Hok tốt

Vào lúc: 2019-10-22 19:01:51 Xem câu hỏi

1. Thiếu động từ tobe

=>sửa: she is tall

2. Dùng sai tobe

=> sửa:  we are fine, thank you

3. Dùng sai tobe

=> sửa: Peter is a student

4. Dùng sai tobe

=>sửa: they are my friends

5. Dùng sai tobe

=> sửa: Tom is my friend

6.   không có lỗi sai

=> sửa: I'm Minh

7. Dùng thừa tobe

=> sửa: They cat

8. Dùng sai tobe

=>sửa:  we are student

9. Dùng sai từ

=> sửa : this is my book

Hok tốt

Vào lúc: 2019-10-22 18:51:29 Xem câu hỏi

1+2+3+........+998+999+1000

=(1+1000).1000:2

=1001.500

=500500

Hok tốt

Vào lúc: 2019-10-22 18:45:56 Xem câu hỏi

(a+b).(c+d)-(a+d).(b+c)

=ac+ad+bc+bd-ab-ac-bd-dc

=(ac-ac)+(bd-bd)+(ad-ab)+(bc-dc)

=0+0+a.(d-b)+c.(b-d)

=a.(d-b)+c.(b-d)

Hok tốt

Trang trước Trang tiếp theo